Деветашко плато

Деветашко плато

Деветашкото плато се намира в северната част на България, в Предбалкана, северозападно от град Ловеч.

На територията на платото са разположени девет села – Агатово, Брестово, Горско Сливово, Деветаки, Крамолин, Крушуна, Къкрина, Кърпачево и Тепава. Те са в териториалните граници на три общини – Летница, Ловеч и Севлиево.

Деветашкото плато е изградено основно от варовикови скали. Тук могат да бъдат видени почти всички видове повърхностни и подземни карстови форми – въртопи, валози, карстови блата, пропасти и пещери.

В района се намират едни от най-големите пещери и пещерни комплекси в България. Най-високата точка на Деветашкото плато е на 2 километра от село Брестово.

Климатът на Деветашкото плато е умереноконтинентален.

Срещат се полуестествени сухи тревни и храстови съобщества (орхидеи). Преобладават Панонски гори със зимен дъб (Quercus petraea) и обикновен габър (Carpinus betulus), Евро-сибирски степни гори с дъб (Quercus spp), както и крайречни смесени гори от обикновен дъб (Quercus robur), бял бряст (Ulmus laevis) и планински ясен (Fraxinus excelsior).

В района на Деветашкото плато са установени 9 вида земноводни и 12 вида влечуги като смок-мишкар (Elaphe longissima), южен гребенест тритон (Triturus karelinii, Strauch), обикновена блатна костенурка (Emys orbicularis),  шипоопашата костенурка (Testudo hermanni) и др.

Територията на Деветашкото плато е част от Националната екологична мрежа Натура 2000. Според Закона за биологичното разнообразие и Директивата за птиците Деветашкото плато е обявено за Орнитологично важно място с обща площ 7892,91 ха.

В скалните комплекси в района се срещат множество редки и застрашени видове птици. Тук се срещат 82 вида птици като ливадния дърдавец (Crex crex), обикновен мишелов (Buteo buteo), орел змияр (Circaetus gallicus), бял (Ciconia ciconia) и черен щъркел (Ciconia nigra), корморан (Phalacrocorax), разнообразие от видове кълвачи (Picidae) и чучулиги (Alaudidae), чапли (Ardea), соколи (Falco) и ястреби (Accipiter).

Установени са и 34 вида бозайници като белогръд таралеж (Erinaceus concolor), лалугер (Spermophilus citellus), видра (Lutra lutra), язовец (Meles meles), в пещерите на платото живеят 9 вида прилепи (Chiroptera). Срещат се  още сърна (Capreolus capreolus), лисица (Vulpes vulpes), вълк (Canis lupus), дива котка (Felis silvestris), дива свиня (Sus scrofa).

Деветашкото плато е богато на пещери, част от които могат да се посещават от туристи. Най-атрактивна за посетителите е Деветашката пещера. Интересни са също пещерите Голяма и Малка Гарваница до село Горско Сливово, Футьовата пещера, пещерата Стълбица край село Кърпачево, пещерата Погрис, връх Чуката – 556 м.

Сред другите интересни туристически обекти са Сливовското кале, църквата в село Агатово (с една от най-тежките камбани в България), църквата „Св. Георги Мъченик” в с. Брестово. Изключително интересен обект за посещение са и Крушунските водопади в местността Маарата.

Интерес представляват също местността Градът с находките от римско и тракийско време и музеят „Къкринско ханче”, където е заловен великият български революционер Васил Левски (1837 – 1873 г.).

Селата от Деветашкото плато успешно развиват селски туризъм. Настаняване се предлага в уютни селски къщи в 6 от тях – Горско Сливово, Деветаки, Крамолин, Крушуна, Къкрина, Кърпачево. В село Тепава може да се наеме велосипед под наем.

Welcome.bg бюлетин

Абонирайте се за нашият бюлетин и получавайте специални отстъпки и оферти!

3013, Devetaki, Lovech, Bulgaria.

Още от района