Национален парк Централен Балкан

Снимка: Ангел Испирев

Национален парк Централен Балкан

Национален парк Централен Балкан е разположен в сърцето на България, в централните и най-високи части на Стара планина.

Той опазва уникално богатство от горски масиви, растителни и животински видове, исторически паметници със световно значение за науката и културата. Тук могат да бъдат наблюдавани невероятни пейзажи, скални феномени, красиви водопади.

Най-високият връх в парка е връх Ботев (2376 м). Най-ниската точка се намира близо до Карлово и е на около 500 м надморска височина.

Паркът заема обща площ от 72 021 хектара и включва части от териториите на 5 административни области – Ловешка, Габровска, Старозагорска, Пловдивска и Софийска

В парка са включени 9 природни резервата. „Боатин”, „Царичина”, „Козя стена”, „Стенето”, „Северен Джендем”, „Пеещи скали”, „Соколна”, „Джендема” и „Стара река”. Зоната с резерватите заема площ от 20019,6 ха. Осем от тях (с изключение на „Козя стена”) и парк „Централен Балкан” са включени в списъка на ООН за националните паркове и други защитени територии. „Боатин”, „Царичина”, „Джендема” и „Стенето” са част от мрежата от биосферни резервати.

През 2003 г. Националният парк „Централен Балкан” стана член на PAN Parks – международна оценка за неговата добре запазена и управлявана дива природа. От 2004 г. носител на PAN Parks сертификат е и регионът на парка.

PAN Parks сертификатите са знак, че защитената територия се опазва заради високата значимост на биоразнообразието в нея, но и заради ролята й за общественото развитие чрез устойчивия туризъм – източник на поминък за местните хора.

Фондация PAN Parks (Protected Areas Network Parks – Мрежа от защитени територии-паркове) е европейска неправителствена организация, която има за цел да опазва най-ценните обекти от дивата природа в Европа чрез изграждане на Мрежа от паркове, които развиват устойчив туризъм съвместно с местните общности.

Най-голям интерес за туристите в парка представляват Северният Джендем, Южният Джендем, водопадът Райско пръскало и Пеещите скали.

Национален парк Централен Балкан опазва изключително разнообразие на флората. В парка са установени около 2340 вида и подвида растения. В тях се включват 1900 вида и подвида висши растения и 15 вида папрати. Представени са 166 вида лечебни растения.

Обикновеният бук (Fagus sylvatica) е един от видовете с най-важна роля за Балкана. Обикновената (Бяла) ела (Abies alba) има широко разпространение в резерват „Царичина”.

Срещат се още планински явор (жешля) (Acer heldreichii), габър (Carpinus betulus), обикновен тис (Taxus baccata), обикновен смърч (Picea abies), сибирска хвойна (Juniperus sibirica), бяла мура (Pinus peuce), черен бор (Pinus nigra), еделвайс (Leontopodium alpinum) и много други.

„Централен Балкан” е едно от последните места в Европа, което дава убежище на редки и застрашени животни – вълк (Canis lupus), златка (Martes martes), видра (Lutra lutra), дива котка  (Felis silvestris), трицветен нощник(Myotis emarginatus), широкоух прилеп (Barbastella barbastellus), дългокрил прилеп (Miniopterus schreibersii), обикновен сънливец (Myoxus glis), дива коза (Rupicapra rupicapra), царски орел (Aquila heliaca), ливаден дърдавец(Crex crex), белогуш дрозд (Turdus torquatus).

Това е най-важната в света защитена територия за полубеловратата мухоловка (Ficedula semitorquata), лалугера (Spermophilus citellus), планинското сляпо куче (Spalax leucodon), както и място със световна значимост за птиците от алпийския биом.

„Централен Балкан” е едно от най-приятните места за пешеходен туризъм в България. За привличане на посетителите са изградени кътове за отмора, възможности за наблюдение на красиви гледки и обекти.

Разработени са специализирани маршрути – 10 маршрута за конен туризъм, 4 за велотуризъм, маршрути за наблюдение на птици, на растения, на едри бозайници, общопознавателни, културно-исторически, фотосафари и алпийски маршрути.

Най-интересните туристически региони в крайпарковата територия са Тетевен, Троян, Априлци, Габрово, Казанлък, Павел баня, Калофер, Карлово, Сопот.

За любителите на религиозния туризъм близо до територията на парка се намират Гложенският манастир „Св. Георги Победоносец“, Троянският манастир, Зелениковският, Новоселският девически манастир „Света Троица” в Априлци, Батошевският, Калоферският, Сопотският манастир, Сопотският метох.

Места за настаняване се предлагат в много частни хотели, къщи за почивка, къщи за гости, квартири, комплекси и хижи.

Посетителите в „Централен Балкан” могат да се насладят и на традиционната българска кухня и гостоприемството на хората, както и на специфичния местен фолклор и различните занаяти.

Паркът не предлага търговски услуги на посетителите. За туристите са създадени информационни центрове, които извършват основно природозащитна образователна дейност.

Welcome.bg бюлетин

Абонирайте се за нашият бюлетин и получавайте специални отстъпки и оферти!

Bulgaria.

Още от района