Природен парк Шуменско плато

Природен парк Шуменско плато

Природен парк „Шуменско плато” се намира в източните предели на Дунавската равнина, в близост до град Шумен.

Разположен е на едноименното Шуменско плато и заема площ от 3929,9 ха. Обявен е през 1980 г. с цел съхраняване на ценните растителни и животински видове, платовидния ландшафт и местата, подходящи за отдих и туризъм.

Най-високата точка в парка е на 502 м н.в. Климатът е  умереноконтинентален.

Специфичните природни условия на парк „Шуменско плато” благоприятстват развитието на богата растителна покривка. Горите заемат 90% от територията на парка. Преобладават смесените широколистни гори, в които съжителстват обикновен габър (Carpinus betulus), бук (Fagus), цер (Quercus cerris), клен (Acer campestre), ясен(Fraxinus), липа (Tilia) и други дървесни видове.

Иглолистните видове са представени от черен (Pinus nigra) и бял бор (Pinus sylvestris), зелена дуглазка (Pseudotsuga menziesii Franco), обикновен (Picea abies) и сребрист смърч (Picea). От храстите най-разпространени са шипка (Rosa canina), червен глог (Crataegus), обикновен дрян (Cornus mas), леска (Corylus).

По откритите места в парка се наблюдават тревисти растения и храсти. Срещат се 14 вида орхидеи (Orchidaceae) и над 250 вида лечебни растения. 64 растителни вида са с природозащитен статус.

Шуменското плато се обитава от над 350 вида безгръбначни и над 240 вида гръбначни животни. От бозайниците се срещат благороден елен (Cervus elaphus), сърна (Capreolus capreolus), дива свиня (Sus scrofa), белка (Martes foina), лисица (Vulpes vulpes), язовец (Meles meles) и др.

Птичето царство е също богато. От влечугите се срещат шипоопашата (Testudo hermanni) и шипобедрена костенурка (Testudo graeca), смок-мишкар (Elaphe longissima) , пепелянка (Vipera ammodytes), степен и зелен гущер (Lacerta viridis) и др.

Сред защитените животински видове са: добруджански хомяк (Mesocricetus newtoni), пъстър пор (Vormela peregusna), голям ястреб (Accipiter gentilis), малък креслив орел (Aquila pomarina), черен кълвач (Dryocopus martius), бухал (Bubo bubo) и др.

Шуменското плато е обитавано от човека от дълбока древност. За това свидетелстват откритите в пещерите фрагменти от глинени съдове и оръдия на труда. През различните исторически епохи тук са съществували множество тракийски, антични и средновековни селища и крепости.

По време на Второто българско царство (ХІІ – ХІV в.) възникват  скалните манастири – средища на религиозен и културен живот. Разположени са по труднодостъпни скални венци по източните и южни склонове на платото.

Най-значимият исторически и археологически обект в природния парк е Шуменската крепост (Стария град). Тяпредставлява сложен комплекс от жилищни, култови и крепостни постройки.

Днес Шуменската крепост е добре проучен, консервиран и частично реставриран историко-археологически резерват.

В границите на парка се намира и паметник „Създатели на българската държава”, издигнат в чест на 1300-годишнината от създаването на България. Той пресъздава най-важните моменти от историята на Първото българско царство (VII – XI в.).

Парк „Шуменско плато” е изключително богат на неповторими образци от неживата природа, като атрактивниповърхностни и подземни карстови пещери. Пещерите Бисерна и Тайните понори са сред 25-те най-големи пещери в страната. Срещат се още понори, въртопи, живописни долинни врязвания, наподобяващи малки каньони и непристъпни скални венци.

Паркът е привлекателно място за отдих, спорт и туризъм през всички годишни сезони. Достъпът до него се благоприятства от непосредствената близост на гр. Шумен и добре поддържаната пътно-алейна мрежа.

Има много добри условия за практикуване на пешеходен и велотуризъм. Туристическите маршрути са маркирани и поддържани и отвеждат посетителите на парка до атрактивни скални форми, вековни букови гори, исторически забележителности и туристически хижи.

В парка има условия за практикуване и на екстремните спортове – скално катерене, спелеотуризъм, парапланеризъм и др. За удобство на туристите са изградени туристически заслони, беседки, чешми и кътове за отдих.

На територията на парка функционира информационен център. В него може да се получи информация за туристически маршрути, забележителности, защитени територии, да се закупят сувенири и информационни материали, да се наеме водач или велосипед и др.

В близост до информационния център се намира „Горското училище”. Представлява интерактивен комплекс за провеждане на екологични дейности и проекти в естествена природна среда. Включва „Горски лабиринт”, „Пътека на приказките” и „Класна стая на открито”. За организирани групи  дирекцията на парка предлага водач-аниматор в Горското училище.

Welcome.bg бюлетин

Абонирайте се за нашият бюлетин и получавайте специални отстъпки и оферти!

37, улица „Ильо Войвода“, Shumen, Shumen, 9700, Bulgaria.

Българска национална кухня

Още от района