Поморийско езеро

Поморийско езеро

100 National tour sights objects Welcome.bg icon

Поморийското езеро се намира на 25 км от Бургас и на 2 км северно от Поморие. То представлява свръхсолена лагуна от естествен произход и е най-северното от групата на бургаските езера.

Отделено е от морето с пясъчна коса и изкуствена дига. Пясъчната коса е изградена от „черен” пясък, чийто цвят се дължи на железните окиси в него.

Формата на езерото е продълговата, с дължина 6,7 км и ширина 2 км. В южната му част има канал, който го свързва с Черно море.

Климатичните условия са изключително благоприятни – продължително слънцегреене, до 2360 часа годишно, средната юлска температура на въздуха е 23,6°С.

Дъното на езерото е покрито с черна кал, богата на минерали и микроелементи. Именно заради лечебните свойства на лиманната кал, използвана от дълбока древност, Поморие е един от предпочитаните балнео, СПА и уелнес курорти по българското Черноморие.

Днес лечебната кал намира приложение за лечение на кожни болести, заболявания на опорно-двигателната система, както и в козметиката и процедурите за разкрасяване.

Северната част на езерото се използва за солодобив – дейност, която има повече от 20 века история в района.

Високата соленост е създала уникална среда, към която са се приспособили различни растителни и животински организми, като например солничното раче Artemia и растението солянка (Salicornia europaea).

Във водите на Поморийското езеро са установени общо 71 вида водорасли и 87 вида висши растения, като лъскавата камилска трева (Corispermum nitidum).

За пясъчната коса, която отделя езерото от морето, са характерни пясъчните дюни и специфичната за тях растителност – пясъчна млечка (Euphorbia peplis), морски ветрогон (Eringium maritimum), пясъчна амофила (Ammophila arenaria), тойна (Trachomitum venetum) и др.

Бреговете на езерото са обрасли с тесен пояс от тръстика, а на места се среща и папур.

Безгръбначната фауна е представена от общо 200 вида, като едни от най-известните са водните кончета – Lestes macrostigma.

Разнообразието от риби не е голямо. Постоянно пребиваващ е само един вид – кавказкото попче (Knipowitschia caucasica), а мигриращи са рибите морски кефал (Mugil cephalus), илария (Liza saliens) и др.

Срещат се общо 17 вида земноводни и влечуги, много от които редки и световно застрашени видове – шипобедрената (Testudo graeca) и шипоопашатата (Testudo hermanni) костенурка, обикновената блатна костенурка (Emys orbicularis), ивичестият (Lacerta trilineata) и кримският (Podarcis taurica) гущер и др.

Над Поморийското езеро преминава вторият по големина миграционен път на птиците в Европа – Via Pontica. Това обуславя голямото разнообразие от птици – общо 269 вида (гнездящи, зимуващи, мигриращи).

В района на езерото гнездят 57 вида птици, като гривеста рибарка (Sterna sandvicensis), саблеклюн (Recurvirostra avosetta), кокилобегач (Himantopus himantopus), морски дъждосвирец (Charadrius alexandrinus), речна рибарка (Sterna hirrundo), белочела рибарка (Sterna albifrons) и др.

Бозайниците са представени от общо 31 вида, като сред тях е и най-малкият бозайник в света – етруската земеровка (Suncus etruscus).

С цел опазване на редките и застрашени видове и местообитания Поморийското езеро и прилежащите територии са обявени за Защитена местност по българското законодателство (2001 г.) с обща площ от 760 ха.

През 2002 г. районът на езерото е обявен за Рамсарско място по смисъла на Рамсарската конвенция за опазване на влажните зони и водолюбивите птици.

Допълнителна информация за езерото може да получите в Посетителския и природозащитен център на Поморийското езеро.

Там може да видите и експозиция на факти и фотоси от солената лагуна. В изложбената зала се прожектират и кадри на живо от колония на гривести рибарки в езерото.

От втория етаж на сградата могат да бъдат наблюдавани защитените територии, има възможност за използване на наблюдателни тръби и бинокли. Предлагат се още водачи и беседи.

В района на езерото са обозначени два типа маршрути: орнитологичен за любителите на птиците и ботанически за любителите на растенията. Поставени са информационни табели, карта на езерото и маркирани маршрути.

По маршрутите има различни информационни табели, представящи редки и застрашени видове растения и птици, които могат да бъдат наблюдавани в района на езерото.

В непосредствена близост до езерото се намира Музеят на солта – единственият в България и в Източна Европа специализиран музей за производството на сол чрез слънчево изпарение на морска вода.

Музеят представя древната анхиалска технология за производство на морска сол. Той се състои от експозиционна зала и 20 дка действащи солници. Разполага с уникална колекция от снимки от началото на миналия век, проследяваща развитието на солодобива в района, стари топографски карти, макети и автентични соларски съоръжения и инструменти.

Интересни видеофилми могат да се видят с помощта на съвременни аудиовизуални средства. В музея се предлагат сувенири, брошури и др.

Welcome.bg бюлетин

Абонирайте се за нашият бюлетин и получавайте специални отстъпки и оферти!

Burgas, Bulgaria.

Още от района