Ждрелото на река Ерма

Ждрелото на река Ерма

100 National tour sights objects Welcome.bg icon

Живописното ждрело на река Ерма (Трънското ждрело) се намира на около 3 км от град Трън и представлява една от атрактивните природни забележителности в тази част на страната.

Ждрелото е с дължина около 100 метра и ширина в най-тясната част около 5 метра. От двете страни на реката се издигат отвесни скали с височина около 150-200 м.

За любопитните туристи и природолюбителите е изградена специална екопътека, която започва от южния край на каньона.

Маршрутът е с дължина 13 км и минава през дървени мостове над река Ерма, продължава през тунел, прорязан в скалата, а зад него се спуска по 35-метров дървен мост, след който започва изкачване на западната скала на ждрелото.

Най-интересните и атрактивни обекти по трасето на екопътеката са двете ждрела – на река Ерма и на река Ябланишка.

Гледката, която се открива от екопътеката, спира дъха с внушителните си скални образувания в речните ждрела, пенливи водопади и водни прагове.

Ждрелото на Ерма е резултат от хилядолетното ерозионно действие на реката, която е прорязала дълбока теснина във варовика. Преди повече от век, посещавайки това ждрело, големият български писател Алеко Константинов възкликва възхитен: „Какво, Швейцария ли?“.

Ждрелото на Ерма е обявено за природна забележителност със Заповед №.1803 от 26.07.1961 г. с цел опазване на уникални скални образувания. Но тук забележителна е и живата природа.

Само на няколко квадратни километра се срещат десетки  дървесни, храстови и тревни видове. Някои от тях  са изключително красиви, като например люлякът през месец май или смрадликата през септември и октомври, а най-вече изключително рядката, срещаща се само на Балканския полуостров райхенбахова перуника (Iris reichenbachii), която може да се види през месец юни.

Птичето царство също впечатлява със своето богатство – тук се наблюдават интересни видове като бял щъркел(Ciconia ciconia), осояд (Pernis apivorus), ливаден блатар (Circus pygargus) и др.

От бозайниците тук се срещат видра (Lutra lutra), мaлък подковонос (Rhinolophus hipposideros), голям подковонос (Rhinolophus ferrumequinum), европейски вълк (Canis lupus), рис (Lynx lynx) и др. Земноводните са представени от голям гребенест тритон (Triturus karelinii), жълтокоремна бумка (Bombina variegata) и др.

Welcome.bg бюлетин

Абонирайте се за нашият бюлетин и получавайте специални отстъпки и оферти!

15831, 63, Tran, Pernik, 2460, Bulgaria.

Къмпинги в региона

Българска национална кухня

Още от района