Велека

Велека

Велека е най-голямата и най-дългата странджанска река (147 км). Извира от вр. Демиркапу в Турция и навлиза в България с красиви проломи.

Велека е плавателна 8 км от устието си до местността Царското кладенче и в този участък е интересна за почитателите на водния туризъм.

Река Велека попада в Средногорската тектонска зона на Природен парк „Странджа”.

Устието на р. Велека е обявено за защитена местност със Заповед №608 от 01.09.1992 г. Обявена е с цел запазване на старите дъбово-букови гори и живописния каньон на р. Велека.

Обхваща средното течение на реката, където тя преминава през карстов район и образува множество меандри.

Защитената местност Устие на р. Велека има площ от 1511 ха. Разположена е при устието на едноименната река и долната част от водосборния й басейн, на територията на гр. Ахтопол, с. Бродилово, с. Синеморец.

Геоложките феномени в защитената местност са свързани с действието на т.нар. Ахтополска вулканска постройка от епохата на късната креда (преди 70 млн. г.), отговорна за образуването на едни от най-живописните геотопи по българското черноморско крайбрежие: фиордоподобните брегове от вулканичен произход.

Устието на Велека е най-живописното кътче по българското черноморско крайбрежие. Опазва долината на Велека, пясъчната коса (дълга около 500 м) и част от черноморското крайбрежие.

Тук се срещат защитените и редки растения като морски отантус (Otanthus maritimus), приморски ранилист (Stachys maritima), приморски морков, крайморско чадърче, а застрашената жълта водна лилия (Nuphar lutea) се среща единствено тук за територията на природния парк.

Над защитената местност преминава ръкав от най-големия миграционен път на птиците в Източна Европа – Via Pontica.

Извън гнездовия период по долното течение на Велека могат да се срещнат птици, които или презимуват, или просто почиват по време на прелета, сред които защитените и застрашени – дяволица (малък корморан – Phalacrocorax pygmeus), ням лебед (Cygnus olor), вечерна ветрушка (Falco vespertinus), червеногуша гъска (Branta ruficollis), а в морето, в близост до брега – черноврат гмурец (Podiceps nigricollis), качулат корморан (Phalacrocorax aristotelis), червеноклюна (Netta rufina) и тръноопашата потапница (Oxyura leucocephala), бял ангъч (Tadorna tadorna), гривеста рибарка (Thalasseus sandvicensis), малка черночела чайка, буревестник (Puffinus puffinus) и др.

Сред установените в р. Велека риби 7 са включени в Червената книга на България (списък на застрашените от изчезване видове в страната) – змиорка (Anguilla anguilla), див шаран (Cyprinus carpio), лупавец (Rutilus rutilus), атерина (Atherina hepsetus), брияна (Chalcalburnus chalcoides) и др.

По прилежащото черноморско крайбрежие често могат да се видят и представители на морските бозайници – трите вида делфини, описани за Черно море – афала (Tursiops truncatus), черноморски делфин и муткур.

Осемнадесет от видовете риби, срещащи се в двете крайбрежни защитени местности Устие на Велека и Силистар, са проходни и обитават както сладки, така и морски води.

Сред тях змиорката (Anguilla anguilla), резовският харип (Alosa kessleri) и кавказкото попче (Gobiidae) са включени в Червената книга на България.

Защитените местности устието на р. Велека и Силистар са част от комплекса с национално значение „Велека-Резовска”.

Комплексът е приоритетна влажна зона в България с изразено значение за опазване на водолюбивите птици.

В границите на комплекса „Велека – Резовска” се съобщава за присъствие на един от световно застрашените видове бозайници – тюлена монах (Monachus monachus), а край заливните гори на Велека и Силистар през последните години се среща и друг световно застрашен бозайник – рисът (Lynx lynx).

За любителите на екологичния туризъм в Устие на р. Велека има изградени няколко екопътеки и маршрути – Геоложка пътека „Естествен музей на палеовулканологията”, Маршрут Устие на р. Велека – м. Царското кладенче – с. Бродилово, Левият бряг на Велека.

Долините на реките Велека и Младежка са предпочитани места за бивакуване.

По цялото черноморско крайбрежие на парк Странджа, в гр. Малко Тър­ново и селата Бродилово, Кости, Граматиково, Българи и Бръшлян можете да наемете частни квартири или къщи за гости. Само покрай морето има къмпинги, във вътрешността на парка все още няма такива.

На територията на парк Странджа има два специализирани центъра – в гр. Малко Търново и в с. Граматиково.

Те предоставят възможност за запознаване с разнообразни материали и издания, свързани с природните и културни забележителности, инфраструктурата и местата за настаняване на територията на природния  парк.

Центровете предлагат и игрови модули, предоставящи увлекателната възможност за запознаване с любопитни обекти от природното разнообразие на парка.

Welcome.bg бюлетин

Абонирайте се за нашият бюлетин и получавайте специални отстъпки и оферти!

104, 9901, Rezovo, Burgas, 8281, Bulgaria.

Още от района