Добре дошли в Welcome.bg!

Благодарим Ви, че използвате нашата платформа Welcome.bg!

Платформата Welcome.bg е система за онлайн популяризиране на България като туристическа дестинация.

Ние ви предоставяме възможността да използвате лесно и достъпно  платформата Welcome.bg, включваща: софтуер за Welcome.bg, абонаменти и поддръжка.

Когато говорим за „Welcome.bg, Ние, Нас, Наш“ следва да имате предвид фирмата или платформата по-долу, отделно и/или заедно:

ПРИМ НЕТ ООД – компанията, предоставяща платформата Welcome.bg, със седалище и адрес на управление гр. София 1421, ул. Акация 15, ЕИК: 203532398

Welcome.bg – платформата, посредством която се осигурява изпълнението на системата на Welcome.bg, достъпна на www.welcome.bg

Когато говорим за услугите по предоставяне на платформата Welcome.bg ще разбираме софтуер, абонамент и поддръжка, предоставяни от ПРИМ НЕТ ООД и ще използваме “Welcome.bg”.

Ползвайки нашите услуги вие се съгласявате с разпоредбите на настоящите Общи условия на ПРИМ НЕТ ООД. Моля, прочетете ги внимателно и проверявайте за актуализации периодично. Ако използвате Услугата от името на компания, тя приема тези условия. Това освобождава от отговорност нас и нашите партньори, служители, дистрибутори, агенти и служители при всяко оплакване, съдебно дело или иск, възникнали от или свързани с употребата на услугата или нарушение на тези условия, включително всяко задължение или разход произтичащ от искове, загуби, щети, съдебни дела, съдебни решения, съдебни разходи или адвокатски хонорари.

Някои продукти или специфики на услугата може да наложат приемане на допълнителни условия. В такива случаи тези условия ще ви бъдат предоставени. При противоречие между тези условия и допълнителните условия, важат допълнителните условия.

Използвани термини

По смисъла на тези Общи условия, дадените по долу термини и изрази, съдържат значенията, които са им придадени с настоящите:

ПРИМ НЕТ ООД – компанията, предоставяща услугите на Welcome.bg.

Услуги на Welcome.bg – електронната система, приложенията, платформата посредством които се осигурява изпълнението на платформата на Welcome.bg, достъпна на www.welcome.bg.

Места за настаняване – туристически обект за временно настаняване, съгласно Закона за туризма:

 • средства за подслон – хотели, мотели, вилни и туристически селища;
 • места за настаняване – пансиони, почивни станции, семейни хотели, самостоятелни стаи, вили, къщи, бунгала и къмпинги.

Отдел обслужване на клиенти – отдел, част от Welcome.bg отговарящ за обслужване на клиенти на платформата и с който можете да се свържете при нужда.

Контролен партньорски панел – електронна система до която всяко Място за настаняване получава достъп след регистрация. Контролният партньорски панел се използва за попълване, управление, качване на снимки, обновяване и поддържане актуалността на наличност, цени, стаи и резервации.

Непреодолима сила (Форсмажор) – непреодолима сила ще означава всяко събитие или условие, които са извън разумния контрол на договорящата страна, в зависимост от конкретния случай, което събитие е неизбежно, независимо от разумните грижи на засегнатата страна и възпрепятства някоя от станите да изпълни изцяло или частично своите задължения, като включва, но без да се ограничава до, следното: пожари, наводнения, свлачища, приливни вълни, циклони, ядрени или въздушни вълни или други естествени или физически катастрофи; войни земетресения, експлозии, епидемии, военни, враждебни, терористични или др.подобни действия; революции, бунтове, възстание, публични демонстрации, безредици, саботаж или вандализъм.

Гост – посетител на платформата на Welcome.bg, Гост на Мястото за настаняване.

Интелектуална собственост – съвкупна дефиниция включваща всякакъв вид авторско право, патент, права над бази данни, дизайн, търговска марка, търговско наименование, марка, лога, ноу-хау, нерегистриран дизайн, интернет домейн и / или друго интелектуално / индустриално право на собственост.

Какво ви дава Вашият абонамент?

ПРИМ НЕТ ООД предоставя онлайн платформа – Welcome.bg, където всякакъв вид туристически обекти за временно настаняване – места за настаняване или средства за подслон, могат да се рекламират и чрез която посетителите на сайта могат да правят резервации чрез партньорски платформи, като booking.comили чрез резервазионните системи на туристическите обекти.

Welcome.bg е концентриран върху българските туристически обекти и максимално доброто им презентиране. Вашите промоционални оферти, специални предложения и реклами ще достигат до всички потребители на Welcome.bg от цял свят.

Welcome.bg е платформа фокусирана върху България и българският пазар. Като такава, вие получавате значително повишено присъствие и откриваемост на вашият обект. За участието си в Welcome.bg вие не заплащате нищо.

Включването ви в Welcome.bg е:

 • безплатно;
 • увеличава и оптимизира откриваемостта и присъствието на обекта ви;
 • можете допълнително да рекламирате обекта си чрез промоционални оферти и специални предложения.

Настоящите Общи условия за предоставяне на услугата включват всички допълнителни анекси и приложения и те са неразделна част от него. Общите условия за предоставяне на услугата представляват цялостната спогодба, договореност и съгласие между страните по отношение на неговия предмет, като то замества и преустановява действието на всички обвързващи и не обвързващи предшестващи споразумения, спогодби, оферти, начинания и / или изказвания.

Достъп до услугата 

С регистрацията си в Партньорският портал и програма на Welcome.bg, Мястото за настаняване приема и се съгласява с условията изложени в настоящите Общи условия и Споразумението за предоставяне на услугата. За да бъде валидно, обвързващо и приложимо, настоящото Споразумение не се нуждае от печат.

Всеки регистриран потребител, трябва да подадe точен имейл адрес и парола, които ще му позволят достъп до системата.

Контролен партньорски панел

Мястото за настаняване създава профил в системата за попълване и управление на съдържание на Welcome.bg – Контролен партньорски панел. Мястото за настаняване носи отговорността по конфиденциалното съхраняване и защитаване на данните за вход в Контролният партньорски панел (потребителско име / email и парола) както и предпазването им от трети лица, различни от персонала оправомощен с достъп до Контролният партньорски панел. Мястото за настаняване поема отговорност да уведоми незабавно Welcome.bg в случай на съмнения за пробив или пробив в системата за сигурност и / или злонамерена употреба с правото на достъп.

Авторски права

Търговската марка, търговското наименование, базите данни, софтуера, дизайна, логата, ноу-хау, интернет домейна са изключителна собственост на Welcome.bg.

Всякакво друго съдържание, публикувано на нашия уеб сайт или в рамките на софтуера, също може да бъде със запазено право и да принадлежи на нас, на нашите партньори или на трети лица. С използването на нашите услуги, вие не получавате право на собственост или на интелектуална собственост, нито получавате правото да ги използвате за цели, различни от използването на платформата. Авторското право остава наша изключителна собственост без ограничение.

Споразуменията с Вас не ограничават правото ни да предоставяме право за използване на платформата и софтуера на трети страни. Предоставянето на софтуер и абонаменти остава изключително право на Welcome.bg и неговите представители.

Мястото за настаняване запазва изключителната собственост над предоставената на Welcome.bg детайлна информация относно обекта, снимков материал, лога и описания.

Предоставената информация може да бъде редактирана, променяна и оформяна от Welcome.bg както и превеждана на различни езици, като в този случай преводите са изключителна собственост на Welcome.bg.

Споразумение с място за настаняване

Предмет

Със създаването на профил в Welcome.bg Вие сключвате  Споразумение с ПРИМ НЕТ ООД за предоставяне на абонамент за ползване на електронната система, приложенията, платформата, посредством които се осигурява изпълнението на услугата на Welcome.bg, достъпна на www.welcome.bg.

Гаранции и ограничение на отговорността

Заявления и гаранции

Със създаването на профил в Welcome.bg Мястото за настаняване сключва с Прим нет ООД Споразумение за ползване (софтуер, поддръжка и абонамент). През време на действие  на Споразумението Мястото за настаняване декларира и гарантира пред Прим нет ООД, че при използване на платформата Welcome.bg:

 • Всички информационни материали, снимки, лого описания, категории, лицензии, др.характеристики и необходими документи за функционирането на мястото за настаняване са верни, точни, валидни и актуални.
 • Развива дейността си в съответствие с всички разпоредби, разрешителни, лицензии и всички закони приложими в Република България необходими за извършване на бизнес операции;

 

Мястото за настаняване декларира и се задължава да уведоми незабавно Welcome.bg за всяка промяна в горните обстоятелства, както и в случай на нарушения съгласно настоящата т. (Заявления и гаранции).

Всяка от страните декларира и гарантира пред другата, че в рамките на срока на настоящото Споразумение ще бъдат добросъвестни и ще изпълняват точно задълженията си по Споразумението, като спазват действащото законодателство на Република България.

Липса на гаранция

Услугите на Welcome.bg са предоставени във вида в който са и както са достъпни. Welcome.bg изрично отхвърля всички гаранции от всякакъв тип свързани със системата и рекламираните услуги и оферти в нея. Welcome.bg не отговаря за каквито и да било нанесени щети в следствие на използването на системата на Welcome.bg в нейната цялост или на нейни отделни части и елементи.

Welcome.bg не дава никакви гаранции, че системата ще посрещне вашите нужди и изисквания; системата няма да има временни прекъсвания, поради поддръжка, сривове, грешки и др.; резултатите, които биха били достъпни в следствие на употреба на системата ще бъдат винаги точни и достоверни; системата и предоставяните от нея услуги в тяхната цялост или отделни части от тях ще посрещнат вашите очаквания или че всички възникнали грешки и неточности ще бъдат коригирани.

Welcome.bg не е и няма да бъде отговорен и няма да поеме никаква вина за съдържание, продукти, услуги, действия или бездействия на никой Потребител, Гост, Посетител, Купувач, Място за настаняване, Организатор на събития или трети страни, преди, по време и / или след използване на съответната предлагана услуга.

Вие декларирате, че сте запознат, че Welcome.bg няма контрол, не може да следи и не гарантира за качество, безопасност или легитимност на рекламираните и предлагани оферти, тяхната реалност и точност и цялата отговорност за тяхната точност, реалност и достоверност е на предлагащия съответните услуги.

Welcome.bg отхвърля и изключва всякаква отговорност свързана с Мястото за настаняване, отнесена към какъвто и да било частичен, временен или постоянен срив, прекъсване, спиране и / или невъзможност за свързване с Контролният партньорски панел и невъзможност за изпълняване на поетите задължения съгласно настоящото Споразумение в следствие на това.

В случай, че откриете нередности, Welcome.bg ви поощрява своевременно да се свържете с нашият екип и да докладвате за тях. Welcome.bg си запазва правото да направи собствено разследване и да предприеме нужните действия.

Директен маркетинг

Мястото за настаняване гарантира и се съгласява, да не насочва нежелани маркетингови послания към посетители, придобити посредством Welcome.bg под каквато и да било електронна, виртуална, печатна форма, желани и / или нежелани email-и (СПАМ).

Welcome.bg има правото да промотира Мястото за настаняване, използвайки името на Мястото за настаняване в онлайн маркетинг, включително имейл маркетинг и/или т. нар. pay-per-click (PPC) реклама. Welcome.bg провежда маркетингови онлайн кампании за своя сметка и по собствено усмотрение.

Права и задължения

Страните се съгласяват и гарантират, че ще спазват действащото законодателство, правила и разпоредби на Република България и Европейски Съюз.

Мястото за настаняване не е упълномощено да прехвърля, делегира и възпрепятства което и да е от своите права и / или задължения съгласно настоящите Общи условия за предоставяне на услугата без предварително писмено съгласие на Welcome.bg.

Welcome.bg може цялостно, частично или периодично да делегира, прехвърля, възпрепятства което и да било от своите права и / или задължения съгласно настоящите Общи условия за предоставяне на услугата, към свой партньорски дружества, без предварително писмено съгласие от страна на Мястото за настаняване.

Всяко възлагане или прехвърляне на собствеността не освобождава възложителя от неговите задължения, възникнали съгласно настоящите Общи условия за предоставяне на услугата.

Детайлна информация за Мястото за настаняване

Детайлната информация предоставена от Местата за настаняване, за да бъдат включени в системата на Welcome.bg трябва да съдържа данни, снимков и фотографски материал, описание, детайли за удобства и услуги. Приложената информация трябва да бъде синхронизирана и съобразена с наложените от Welcome.bg стандарти и формати.

При установяване на нередности, невярно и / или непълно съдържание, Welcome.bg си запазва правото да редактира и отстранява всякаква информация в разрез с настоящите Общи условия за предоставяне на услугата и неговите правила, зададени стандарти и формати.

Достоверност и актуалност на информацията

Мястото за настаняване декларира и гарантира, че добавената детайлна информация за Мястото за настанявана е актуална, достоверна, точна и не подвеждаща. Мястото за настаняване носи отговорността за достоверността, точността и актуалността на добавената детайлна информация и снимков материал.

Мястото за настаняване декларира, че детайлната информация ще бъде поддържана актуална.

Преведеното и редактирано съдържание ще бъде използвано ексклузивно от Welcome.bg и то няма да бъде използвано под никаква форма от Мястото за настаняване за каквито и да било други дистрибуционни, продажбени и комерсиални цели. Всички промени и обновяване на детайлите и описанието на Мястото за настаняване се проверяват и одобряват от Welcome.bg преди да бъдат публикувани официално.

Поддържане на Детайлната информация за Мястото за настаняване

Мястото за настаняване е отговорно за попълването и нанасянето на всички промени, актуализации и / или поправки на детайли, информация и снимков материал. Всички промени и обновления в съдържанието се извършват посредством Контролният партньорски панел, достъп до който е предоставян на всички Места за настаняване.

Делегиране на права

Мястото за настаняване предоставя на Welcome.bg не-ексклузивно, световно, безсрочно, неотменимо, безплатно, прехвърляемо, с възможност за отдаване на трети страни право на използване, размножаване, адаптиране, модифициране, дистрибутиране, превеждане, публикуване, създаване на материали и продукти базирани на, представящи, изобразяващи и / или използващи по друг начин вашето съдържание в неговата цялост или отделни части във всяка понастоящем съществуваща или създадена в бъдеще медия и / или приложение, за всякакви цели.

Позициониране и ред на показване

Редът и позиционирането на Мястото за настаняване в Welcome.bg се определя автоматично на база алгоритъм съобразяващ се с редица фактори, закономерности и зависимости като, но не само: видове туризъм към които е добавено мястото за настаняване, близостта до дадени атракции и събития,  това дали има активна промоционална кампания и оферта, броя на резервации, история от отдел „Обслужване на клиенти“, брой оплаквания, членство в браншови организации и др.

Мястото за настаняване може да оказва влияние върху собственото си позициониране и ред на показване посредством системата за „Промоционални оферти“.

Мястото за настаняване декларира, че няма и няма да предявява претенции и искания срещу Welcome.bg относно позиционирането му и реда на показване тъй като системата е автоматизирана.

Обезщетения и неустойки

Всяка страна отговорна за виновно неизпълнение или нарушение на Споразумението между Прим нет ООД и мястото за настаняване e задължена да компенсира и обезщети Изправната страна, неотговорна за всякакви преки щети, загуби, задължения, отговорности, разходи, изисквания, искания от всякакъв вид, лихва, наказания, съдебни процедури и разноски (включително, без ограничения, приемливи такси и хонорари за адвокати), които са били действително изплатени, понесени или претърпени от Изправната страна, включително и всякакво нарушение на Правото върху интелектуална собственост от Виновната страна.

Страните запазват правото си да търсят обезщетение за вреди по общия ред, ако тяхната стойност е по-голяма от изплатените неустойки по реда на този раздел.

Поверителност и лоялност

Страните, декларират и се съгласяват, че в осъществяването и спазването на настоящите Общи условия за предоставяне на услугата, всяка от страните може да има достъп или може да бъде изложена директно или индиректно на конфиденциална информация на другата страна, наричана за кратко Конфиденциална информация.

Конфиденциалната информация би могла да включва данни и детайли за клиента, обем на транзакциите, маркетинг планове, бизнес планове, бизнес, финансова, техническа, оперативна и друга подобна непублична, конфиденциална информация. Всяка Конфиденциална информация следва да бъде обозначена като такава от осигуряващата я страна за да може получаващата я страна да я третира с нужната конфиденциалност.

Страните се съгласяват, че:

 • всяка Конфиденциална информация е и ще остане изключителна собственост на предоставящата я страна, както и, че получаващата я страна няма да използва получената Конфиденциална информация в нейната цялост или отделни части от нея за каквито и да било цели с изключение на изпълняване на задълженията й съгласно настоящите Общи условия за предоставяне на услугата;
 • ще убедят служители, длъжностни лица, представители, страни по договора и агенти, боравещи с Конфиденциалната информация да я третират с нужната конфиденциалност и да поддържат поверителния й характер и секретност;
 • ще предоставят достъп до Конфиденциалната информация само и единствено на служители и допуснати лица необходими за изпълнението на поетите ангажименти съгласно настоящите Общи условия за предоставяне на услугата;
 • ще следят допуснатите лица и служители да не копират, разпространяват, публикуват, разкриват и / или използват Конфиденциална информация в нейната цялост или отделни части от нея, за цели извън настоящите Общи условия за предоставяне на услугата;
 • ще върнат и / или унищожат всички хартиени, електронни, дискови копия на Конфиденциалната информация по писмена молба от ответната Страна.

Срок

В случай, че не е договорено друго, настоящото Споразумение влиза в сила от датата на писмено потвърждение от страна на Welcome.bg и е валидно за неопределен период от време.

Прекратяване

Настоящето Споразумение се прекратява:

 1. По взаимно съгласие между страните, изразено писмено.
 2. При настъпване на обективна невъзможност за изпълнение.

Всяка страна може да прекрати настоящото споразумение чрез писмено предизвестие от 30 дни.

Welcome.bg може да прекрати незабавно Споразумението, без предизвестие за неизпълнени финансови задълженията при следните обстоятелства:

 • публикуване на невярна и подвеждаща Информация за Мястото за настаняване от самото него в Партньорския портал;
 • ако Welcome.bg получи едно или повече сериозни оплаквания от потребители на платформата;
 • непрофесионално отношение към гостите или персонала на Welcome.bg, или проблеми с безопасността, защитата на личните данни или здравни въпроси в Мястото за настаняване или неговите съоръжения.

Други

Всички известия и съобщения, обменяни между страните трябва да бъдат в писмен вид на български език, изпратени по факс, email, куриер или поща на посочените от двете страни адреси и факс номера.

Нищожността на някоя от клаузите на това Споразумение за доставяне на услугата или на допълнително уговорени условия не води до нищожност на друга клауза или на Споразумението за предоставяне на услугата като цяло. Страните остават свързани чрез останалите клаузи.

Мястото за настаняване е длъжно и поема отговорност да компенсира и обезщети напълно Welcome.bg за всички нанесени загуби, щети, искове, неустойки, глоби, разходи и разноски платени от страна на Welcome.bg или дружества свързани с него, за всеки иск, предизвикан заради действие и / или бездействие от страна на Мястото за настаняване.

Потенциални потребители на възраст под 18 трябва да получат съгласието на родителя или настойника си, за да използват услугите на Welcome.bg. Препоръчително е непълнолетните да бъдат уведомени от родители или попечители за тяхната безопасност онлайн.

Форсмажорни обстоятелства

При наличието на форсмажорни обстоятелства и доколкото събитията на „форс мажор” въздействат върху изпълнението на това Споразумение може:

 • Споразумението да бъде прекратено;
 • Сроковете за изпълнение на задълженията да бъдат продължени с период, равен на периода на действие на обстоятелствата по „форс мажор”, ако е възможно.

Никоя от страните не може да се позовава на „форс мажор”, ако е била вече в забава, а също и ако не е информирала другата страна за възникването на форсмажорните обстоятелства;

Не може да се позовава на непреодолима сила онази страна, чиято небрежност или умишлени действия или бездействие са довели до невъзможност за изпълнението на Споразумението;

Форсмажорните обстоятелства се потвърждават и се издава Сертификат за форсмажор от съответната Търговско-промишлена палата в района, където е възникнало събитието.

Приложимо законодателство

Настоящото Споразумение е изцяло подчинено и тълкувано от законодателството на Република България.

За неуредените по това Споразумение въпроси се прилагат разпоредбите на Закона за задълженията и договорите и съответното законодателство, касаещо тази материя. Подсъдността е съд в Република България.

 

Общи условия за потребители на Welcome.bg

Тази страница, нейното съдържание и структура, както и предоставената в нея онлайн услуга за промотиране на места за настаняване, събития, атракции и резервации на места за настаняване („услуга”), се притежават, управляват и поддържат от ПРИМ НЕТ ООД/Welcome.bg и са предоставени единствено на Вас за лична и некомерсиална употреба, при спазване на условията, посочени по – долу.

Welcome.bg и Ние, Нас, Наш означава фирмата или платформата по – долу, отделно и/или заедно:

ПРИМ НЕТ ООД – компанията, предоставяща услугите на Welcome.bg и/или Welcome.bg – платформата, посредством която се осигурява изпълнението на системата на Welcome.bg, достъпна на www.welcome.bg.

Когато говорим за услугите на Welcome.bg, предоставяни от ПРИМ НЕТ ООД, ще използваме “Welcome.bg”.

Тези условия, подлежащи на корекции, се отнасят до всички наши услуги. Можете да се запознаете с тях онлайн, чрез всякакви мобилни устройства, по имейл или по телефон. Осъществявайки достъп, разглеждайки и използвайки нашия уеб сайт и/или някое от приложенията ни, Вие се съгласявате с разпоредбите на настоящите Общи условия на Welcome.bg. Моля, прочетете ги внимателно и проверявайте за актуализации периодично.

Услуги

Посредством този уеб сайт, ние Welcome.bg, предоставяме онлайн платформа, чрез която всякакви видове туристически обекти  могат да се рекламират и чрез която посетителите на сайта могат да извършват  резервации. Резервациите през Welcome.bg се извършват чрез партньорски платформи, като booking.comили чрез резервазионните системи на туристическите обекти.

При предоставяне на нашите услуги, информацията, която е показана, се базира на съответната информация, нелична в официалните и публично достъпни уебсайтове или изрично предоставена ни от Местата за настаняване. Местата за настаняване създават профил в системата за попълване и управление на съдържание на Welcome.bg – Контролен партньорски панел и са изцяло отговорни за актуализирането й. Въпреки, че полагаме особени усилия и грижи за постигане на високо качество на предлаганите от нас услуги, ние не проверяваме и не бихме могли да гарантираме, дали цялата налична информация е точна, пълна и коректна, нито можем да бъдем подведени под отговорност за каквито и да било грешки (независимо дали са явни или печатни грешки), прекъсвания (независимо дали се дължат на временна и/или частична повреда, поправка, актуализиране или техническа експлоатация на нашия уеб сайт), неточна, подвеждаща, невярна или недоставена информация. Всяко място за настаняване носи отговорността за точността, цялостта и истинността на информацията (включително цените и наличността), поместена на нашия уеб сайт. Нашият сайт не представлява и не следва да се разглежда като препоръка или потвърждение на качеството, нивото на обслужване, квалификацията или рейтинга, които всяко място за настаняване е обявило.

Нашите услуги са на разположение за лична и нетърговска употреба. Поради тази причина, не Ви е разрешено да препродавате, да създавате линкове към заглавната или която и да е подстраница на сайта, да копирате, наблюдавате (напр. с помощта на програми за шпиониране или проследяване на информация, т.нар. spider и scrape – програми), помествате, изтегляте или възпроизвеждате каквато и да била информация, текст, софтуер, продукти или услуги, предлагани и достъпни на нашия уеб сайт, за каквито и да било комерсиални или конкурентни действия или цели.

Ограничена отговорност

Съгласно ограниченията, посочени в тези правила и условия и съгласно закона, ние носим отговорност само за директни щети, понесени, платени или за които Ви е потърсена отговорност, в резултат на неизпълнение на задълженията от наша страна във връзка с услугите ни.

Въпреки това, нито ние, нито който и да е от нашите служители, директори, представители, партньори, дистрибутори, агенти или други въвлечени в създаването, спонсорирането, промотирането или с други думи заети с представянето на сайта и неговото съдържание, не носи отговорност за:

 • никаква наказателна, специална, индиректна или последваща загуба или щети;
 • никаква загуба на продукция, загуба на печалба, загуба на приход, загуба на контракт, загуба или щети по/на клиентела или репутация, загуба от предявена претенция;
 • никаква неточност, свързана с описателна информация на мястото за настаняване, достъпна на сайта ни;
 • извършените услуги или продуктите, предлагани от мястото за настаняване или други бизнес партньори;
 • никакви (директни, индиректни, специални, последващи или наказателни) щети, загуби или разходи, понесени от Вас, за които Ви е потърсена отговорност, или сте платили, появили се в резултат или във връзка с използването, невъзможността за използване или закъснение на нашия уеб сайт;
 • каквато и да било (персонална) травма, смърт, имотни щети или други (директни, индиректни, специални, последващи или наказателни) щети, загуби или разходи претърпени или за които Ви е потърсена отговорност или са платени от Вас, независимо дали се дължат на (законови) действия, грешки, не спазени задължения, общо неизпълнение, умишлено престъпление, пропуски, неизпълнение, изопачавания, закононарушение или неизпълнение на преките задължения (напълно или частично) от мястото за настаняване или които и да било други наши бизнес партньори (включително от техните служители, агенти, представители или дистрибутори), чиито продукти или услуги са (директно или индиректно) налични, предлагани или рекламирани на или през уебсайта;
 • никакво анулиране, дублиране на резервации, стачка, форсмажорни обстоятелства или някакво друго събитие извън нашия контрол.

Качвайки изображения, текст, видео и всякакъв друг вид съдържание в нашата система, Вие удостоверявате, гарантирате и се съгласявате, че притежавате авторските права за тях и се съгласявате, че Welcome.bg може да използва качените материали на своя уеб сайт и приложения, както и в рекламни материали и публикации, по свое усмотрение. Вие давате на Welcome.bg неизключително, неотменимо, безусловно, постоянно, валидно в целия свят право и лиценз да използва, възпроизвежда, показва, разпространява, преотстъпва, споделя и да предоставя изображенията. С качването на това съдържание в Welcome.bg, лицето, което го качва приема цялата юридическа, морална отговорност и задължения, както и за всички съдебни искове, които са направени от трети лица (включително, но не само притежателите на място за настаняване), дължащи се на публикуването и употребата на тези изображения от страна на Welcome.bg. Лицето, качило материалите, гарантира, че те не съдържат вируси, троянски коне, заразени файлове или каквито и да било порнографски, незаконни, неприлични, обидни, неприятни или неподходящи материали и не засягат което и да било трето лице (неговото право на интелектуална собственост, авторско право или правото на неприкосновеност на личния живот). Всички материали, които не отговарят на горепосочените критерии няма да бъдат публикувани и/или могат да бъдат отстранени/изтрити от Welcome.bg по всяко време и без предизвестие.

Интелектуална собственост

Търговска марка, търговско наименование, база данни, софтуер, дизайн, лого, ноу-хау, интернет домейн, са изключителна собственост на Welcome.bg.

Информацията, съдържанието, интерфейса (включително Оценките от гостите и превода на съдържанието) публикувани на нашия уеб сайт или в рамките на софтуера са наше запазено право и принадлежат на нас, на нашите партньори или на трети лица, упълномощени от нас. За ползване на нашите услуги, Вие не получавате право на собственост или на интелектуална собственост, нито получавате правото да ги използвате за цели, различни от използването на платформата. Авторското право остава наша изключителна собственост без ограничение.

Други

Тези условия и предоставянето на нашите услуги се регулират и тълкуват от законодателството на Р България.

Оригиналната българска версия на тези правила и условия е преведена на други езици. Преводната версия е израз на добра воля и представлява единствено офис превод, който няма правна стойност. В случай на спор по отношение на съдържанието или тълкуването на тези правила и условия, или несъответствия и различия между българската версия и версията на тези правила и условия на всеки друг език, следва да бъде прилагана българската версия, която има правна стойност. Българската версия е достъпна на нашия уеб сайт (като изберете български език) или може да Ви бъде изпратена след писмена заявка.

Нищожност на някоя от клаузите на настоящите условия не води до нищожност на друга клауза или на Условията като цяло.

Декларация за конфиденциалност

Деца

Потребители на възраст под 18 години не могат да ползват услугите на Welcome.bg без писмено съгласие на родител или настойник. Препоръчително е непълнолетните да бъдат уведомявани предварително от родители или настойници за тяхната безопасност онлайн.

Лични данни и Бисквитки

Настоящият документ описва как Welcome.bg използва, обработва и пази неприкосновеността на личната ви информация, и как използва „Бисквитки“ (cookies).

Тук ще намерите и информация как да се свържете с нас, ако имате въпроси относно защитата на личните Ви данни.

Ако не сте съгласни с условията на Декларацията за конфиденциалност, Вие трябва да преустановите използването на нашата услуга.

Поверителност

Лична информация

Когато посетите Welcome.bg, е възможно да съберем за Вас известна информация, например какво е Вашето IP, кой браузер използвате, каква операционна система има на компютъра Ви, коя версия, какви са езиковите Ви настройки и какви страници са Ви били показани. Ако използвате мобилно устройство, данните, които бихме могли да получим са какво е то, какви настройки и характеристики има и на какви географски координати се намира. Можем да получим информация за Вас и когато използвате някои от услугите на социалните мрежи.

Ползване на лична информация

Възможно е да използваме Вашата информация за контакти или да Ви поканим да напишете отзив. Това помага на другите пътуващи да изберат мястото за настаняване, което най – добре отговаря на техните нужди.

Възможно е да използваме личните Ви данни и за маркетингови дейности, позволени от закона. Например, за да Ви изпратим новини или информация за продукти или услуги. По всяко време можете да се откажете от този тип маркетингови съобщения (като използвате линка „Отписване“).

В зависимост от информацията, която споделяте с нас, в системата на Welcome.bg, в мобилните ни приложения или на уебсайтовете на трети страни, вкл. социалните мрежи, могат да Ви бъдат показвани индивидуални предложения. Това могат да бъдат оферти за директни резервации чрез системата на Welcome.bg или оферти от трети страни, които ние сме преценили, че биха били интересни и полезни за Вас.

Друга комуникация:

 • Когато използвате нашите услуги, е възможно да Ви изпратим анкета или покана да оставите отзив за услугите на Welcome.bg, с цел подобряване на функционалността и качеството на информацията и услугите, които предлагаме.
 • Възможно е да използваме личните Ви данни с цел разследване и превенция на измамите и други незаконосъобразни или нежелателни действия.
 • Всяка информация, която ни предоставяте се използва само с изричното Ви позволение.

Мобилни приложения

Welcome.bg разполага с безплатни приложения за мобилни устройства. Тези приложения събират и обработват Вашите лични данни по същия начин, по който това се прави от нашия уебсайт – като тяхната цел също е да Ви позволят да използвате услуги по местоположение с цел откриването на места за настаняване в близост до Вас. Ако се съгласите ние може да Ви изпращаме „push“ съобщения с определена информация.

Социални мрежи

Welcome.bg използва социалните мрежи с цел популяризация.

Welcome.bg поддържа собствени акаунти в социални мрежи. Това Ви улеснява да споделяте информация с нас и получавате възможност да използвате услугите на Welcome.bg през акаунта си в социалните мрежи. Вашият доставчик на социална мрежа ще Ви даде повече информация относно това как се използват данните Ви в този случай.

Споделяне на данни с трети лица

При някои обстоятелства е възможно да споделим Вашите данни с трети лица.

Възможно е да използваме като доставчици на услуги трети лица (процесори), които да обработват Вашите данни от наше име. Този процес е свързан с изпращане на рекламни материали или за изготвяне на статистики. Тези процесори са обвързани с клаузи за конфиденциалност и нямат право да използват Вашите лични данни за своите собствени цели или за целите на други страни.

Ние разкриваме лични данни на правоприлагащите органи и други държавни органи, доколкото това се изисква от закона или е необходимо за предотвратяването, разкриването и съдебното преследване на престъпни деяния и измами.

Бизнес партньори: С цел дистрибуция на нашите услуги и мобилни приложения, ние работим с партньорски уебсайтове в различни точки на света. Когато взаимодействате с някои от тези сайтове на наши бизнес-партньори, част от информацията, която им предоставяте, може да бъде споделена с нас. По същия начин е възможно и ние да споделяме част от получената информация с тези бизнес партньори. В този контекст, Вашите лични данни се гарантират от политиките за конфиденциалност на тези бизнес партньори.

Бисквитки (Cookies)

Бисквитките представляват малко количество данни, които даден уебсайт изпраща на Вашия компютър или мобилно устройство. Правилата за Личните данни и Бисквитките се отнасят за „бисквитки“ и подобни технологии (наричани по – нататък общо „бисквитки“).

Уеб страниците нямат памет. Ако сърфирате между различните страници на един и същ уебсайт, няма да бъдете разпознат като един и същ потребител. Бисквитките правят възможно това уебсайтовете да разпознават Вашия браузер. Затова Бисквитки се използват основно, за да се запаметят избраните от Вас опции – например предпочитания от Вас език. Те също помагат да бъдете разпознати, когато се върнете на даден уебсайт.

Съществуват различни видове Бисквитки и начините, по които се използват те, също могат да бъдат различни. Бисквитките се различават по функции, продължителност на действие, и по това кой ги поставя на даден уебсайт.

Welcome.bg използва следните видове Бисквитки:

Технически Бисквитки: Предлагаме на нашите потребители иновативна и лесна за използване система, която автоматично се адаптира към техните нужди и желания. Използваме технически Бисквитки, за да можем да Ви предоставим нашите услуги, за да осигурим доброто им функциониране, възможността да проверите предишната си активност. Техническите Бисквитки са абсолютно необходими за правилното функциониране на системата на Welcome.bg.

Функционални Бисквитки: Използваме функционални Бисквитки, за да запомним Вашите предпочитания и да Ви помогнем да използвате системата ни ефикасно и ефективно, например като запомняме какво сте търсили или разглеждали по – рано. Тези функционални Бисквитки не са строго необходими за функционирането на нашия уебсайт, но те правят по – лесно и функционално използването на уебсайта от Вас.

Аналитични Бисквитки: Системата на Welcome.bg използва аналитични Бисквитки, за да добие представа как нашите потребители използват услугите ни, какво работи добре и какво не, както и за оптимизация и подобряване на предлаганите услуги. Данните, които събираме, включват разгледани страници, отпращащи/изходни страници, тип платформа, информация за дата/време/час, и информация за броя кликвания на дадена страница, движения на мишката, скролиране и въвеждания текст в полетата за писане в рамките на системата на Welcome.bg. Ние използваме Бисквитките като част от нашата онлайн рекламна кампания, за да анализираме поведението на потребителите, на които е била предложена определена рекламна оферта (вкл. на уебсайтовете на трети страни). Вие оставате анонимни по време на този процес. Нашите бизнес партньори може също да използват Бисквитки, за да анализират поведението на своите потребители.

Търговски Бисквитки: Ние използваме Бисквитките на трети страни, както и своите собствени, за да показваме персонализирани оферти. Такъв вид персонализиране се базира на историята на потребителското търсене. Бисквитки с рекламна цел могат да бъдат използвани и от някои трети страни, за да се показват техните продукти или услуги на нашия уебсайт.

Бисквитките, които използваме, са активни за различен период от време. Максималната настройка на някои от тях е пет години, считани от последното Ви посещение на уебсайта. Можете да изтриете всички Бисквитки от браузера си, когато пожелаете, посредством настройките му.

Можете да видите нашите Бисквитки в настройките на браузера си.

Достъп до данните от Бисквитки на Welcome.bg

Само Welcome.bg има достъп до Бисквитките на Welcome.bg. До Бисквитките, изпратени от трети лица, имат достъп самите те.

Използвайте настройките на браузера си, например Internet Explorer, Microsoft Edge, Safari, Firefox или Chrome, за да изберете кои Бисквитки да приемате и кои да отхвърляте. Къде се намират тези настройки зависи от браузъра. Използвайте функцията за „Помощ“ на Вашия браузер, за да откриете нужните Ви настройки.

Ако изберете да не приемате определени Бисквитки, има вероятност да не можете да използвате някои от функциите на системата на Welcome.bg. Ако изберете да не приемате Бисквитки на някоя от мрежите за онлайн реклама, това не означава, че повече няма да получавате реклами или да бъдете използвани за анализ на пазара. Това означава само, че мрежата, която сте отказали, няма да Ви изпраща реклами според предпочитанията Ви и начина, по който сърфирате в Интернет.

Уеб отметки (beacons)

Освен Бисквитки, Welcome.bg понякога използва уеб отметки. Това са малки графични изображения от само един пиксел, които се изпращат на компютъра Ви или като част от заявка на интернет страница или като имейл съобщение в HTML формат. Ние използваме тези пиксели или директно, или през доставчик на услуги като част от нашата рекламна стратегия или на нашия уебсайт, или на уебсайта на трети лица, за да разберем дали потребител, на когото е показана онлайн реклама, прави резервация; те се използват и за проследяване на конверсията през уебсайтовете на нашите партньори, както и за анализ на трафика с цел оптимизация на нашите услуги.

Сигурност

В съответствие с европейското законодателство за защита на личните данни, Welcome.bg спазва всички разумни процедури за предотвратяване на неоторизирания достъп и неправилната употреба на личните данни.

Ние използваме разумни работни системи и процедури в защита на личните данни, които ни предоставяте. Освен това, използваме процедури за сигурност и технически и физически ограничения на достъпа и използването на лична информация на нашите сървъри. Само оторизиран персонал има достъп до личната информация в процеса на работата си.

Welcome.bg не изисква и не пази Ваши финансови данни за (банкови сметки, кредитни / дебитни карти) по никакъв начин и под никаква форма.

Контакт

В случай, че желаете да изтриете Вашия профил в системата на Welcome.bg, е нужно да се свържете с нас на Email [email protected] със тема на писмото „Profile removal“. В този случай вашият профил ще бъде изтрит от нашата система и цялата история и активност ще бъде напълно заличена.

Моля, обърнете внимание, че може да се наложи определена информация да бъде запазена за правни или административни цели (например водене на записи за обработване на съдебни исковете или за разкриваме на измами).

Welcome.bg е частно дружество с ограничена отговорност, учредено съгласно законите на Република България, с ЕИК: 203532398 и се намира на следния адрес: ул. Акация 15, София 1421, България.

Ако имате въпросиили коментари относно това изявление за конфиденциалност, моля свържете се с нас на Email  [email protected].