Язовир „Камчия“ е изграден през 1973 г. по поречието на р. Луда Камчия в източната част на Стара планина (извън Община Поморие).

Завирената площ е 9,601 кв. км. Водния обем на язовира е 233,55 млн. куб. м. и се формира от реките: р. Луда Камчия, р. Котленска, р. Глогова, р. Нейковска, р. Ичеренска, р. Медвенска и р. Садовска и е с водосборна площ 1612 кв. км.

Рибите, които се срещат в язовира са бабушка, каракуда, костур, морунаш, попче, сом, уклей, шаран. Може би най-застъпени са костурът, морунажът, каракудата и червеноперката. Трофейните шарани сомове също не са рядкост.