X
Споразумение с място за настаняване
   

Споразумение с място за настаняване

Предмет

С това Споразумение ПРИМ НЕТ ООД предоставя на Мястото за настаняване абонамент за ползване на електронната система, приложенията, платформата, посредством които се осигурява изпълнението на услугата на Welcome.bg, достъпна на www.welcome.bg.

Гаранции и ограничение на отговорността

Заявления и гаранции

Мястото за настаняване сключва с Прим нет ООД Споразумение за ползване (софтуер, поддръжка и абонамент). През време на действие на Споразумението Мястото за настаняване декларира и гарантира пред Прим нет ООД, че при използване на платформата Welcome.bg:

 • Рекламираната цена ще бъде най-изгодната, предоставена от Мястото за настаняване и съответства на пазарната.
 • Мястото за настаняване декларира, гарантира и се задължава, да не предоставя по-изгодна цена за Гост, правещ резервация директно в Мястото за настаняване или използвайки друга резервационна система, средство и / или трета страна.
 • Всички информационни материали, снимки, лого описания, категории, лицензии, др.характеристики и необходими документи за функционирането на мястото за настаняване са верни, точни, валидни и актуални.
 • Развива дейността си в съответствие с всички разпоредби, разрешителни, лицензии и всички закони приложими в Република България необходими за извършване на бизнес операции;
 • Е титуляр и, че има право на използване и разпореждане с Банковата сметка;
 • Всички плащания и преводи от и към Банковата сметка са в съответствие с всички приложими закони, разпоредби, правилници, кодекси, наредби и правила;
 • Банковата сметка не е използвана пряко или косвено за пране на пари, финансиране на терористични организации, укриване на данъци и всякакви други незаконни дейности.

Мястото за настаняване декларира и се задължава да уведоми незабавно Welcome.bg за всяка промяна в горните обстоятелства, както и в случай на нарушения съгласно настоящата т. (Заявления и гаранции).

Всяка от страните декларира и гарантира пред другата, че в рамките на срока на настоящото Споразумение ще бъдат добросъвестни и ще изпълняват точно задълженията си по Споразумението, като спазват действащото законодателство на Република България.

Липса на гаранция

Услугите на Welcome.bg са предоставени във вида в който са и както са достъпни. Welcome.bg изрично отхвърля всички гаранции от всякакъв тип свързани със системата и рекламираните услуги и оферти в нея. Welcome.bg не отговаря за каквито и да било нанесени щети в следствие на използването на системата на Welcome.bg в нейната цялост или на нейни отделни части и елементи.

Welcome.bg не дава никакви гаранции, че системата ще посрещне вашите нужди и изисквания; системата няма да има временни прекъсвания, поради поддръжка, сривове, грешки и др.; резултатите, които биха били достъпни в следствие на употреба на системата ще бъдат винаги точни и достоверни; системата и предоставяните от нея услуги в тяхната цялост или отделни части от тях ще посрещнат вашите очаквания или че всички възникнали грешки и неточности ще бъдат коригирани.

Welcome.bg не е и няма да бъде отговорен и няма да поеме никаква вина за съдържание, продукти, услуги, действия или бездействия на никой Потребител, Гост, Посетител, Купувач, Място за настаняване, Организатор на събития или трети страни, преди, по време и / или след използване на съответната предлагана услуга.

Вие декларирате, че сте запознат, че Welcome.bg няма контрол, не може да следи и не гарантира за качество, безопасност или легитимност на рекламираните и предлагани оферти тяхната реалност и точност и цялата отговорност за тяхната точност, реалност и достоверност е на предлагащия съответните услуги.

Welcome.bg отхвърля и изключва всякаква отговорност свързана с Мястото за настаняване, отнесена към какъвто и да било частичен, временен или постоянен срив, прекъсване, спиране и / или невъзможност за свързване с Контролният партньорски панел и невъзможност за изпълняване на поетите задължения съгласно настоящото Споразумение в следствие на това.

В случай, че откриете нередности, Welcome.bg ви поощрява своевременно да се свържете с нашият екип и да докладвате за тях. Welcome.bg си запазва правото да направи собствено разследване и да предприеме нужните действия.

Директен маркетинг

Мястото за настаняване гарантира и се съгласява, да не насочва маркетингови послания към посетители, придобити посредством Welcome.bg под каквато и да било електронна, виртуална, печатна форма, желани и / или нежелани email-и (СПАМ).

Welcome.bg има правото да промотира Мястото за настаняване, използвайки името на Мястото за настаняване в онлайн маркетинг, включително имейл маркетинг и/или т. нар. pay-per-click (PPC) реклама. Welcome.bg провежда маркетингови онлайн кампании за своя сметка и по собствено усмотрение.

Права и задължения

Страните се съгласяват и гарантират, че ще спазват действащото законодателство, правила и разпоредби на Република България и Европейски Съюз.

Мястото за настаняване не е упълномощено да прехвърля, делегира и възпрепятства което и да е от своите права и / или задължения съгласно настоящите Общи условия за предоставяне на услугата без предварително писмено съгласие на Welcome.bg.

Welcome.bg може цялостно, частично или периодично да делегира, прехвърля, възпрепятства което и да било от своите права и / или задължения съгласно настоящите Общи условия за предоставяне на услугата, към свой партньорски дружества, без предварително писмено съгласие от страна на Мястото за настаняване.

Всяко възлагане или прехвърляне на собствеността не освобождава възложителя от неговите задължения, възникнали съгласно настоящите Общи условия за предоставяне на услугата.

Детайлна информация за Мястото за настаняване

Детайлната информация предоставена от Местата за настаняване, за да бъдат включени в системата на Welcome.bg трябва да съдържа данни, снимков и фотографски материал, описание, детайли за удобства и услуги, брой предоставени стаи свободни за резервация, подробности за цените включващи всички приложими данъци и такси, актуална информация за наличността на свободни стаи, условията за анулиране и процедури при не пристигане и всички други правила свързани с Мястото за настаняване. Приложената информация трябва да бъде синхронизирана и съобразена с наложените от Welcome.bg стандарти и формати.

Детайлната информация за Мястото за настаняване не трябва да съдържа публично достъпни данни за контакт като: телефонни и / или факс номера, email, Skype, връзка към уебсайт, връзки към социални медии, приложения, платформи и др. свързани с Мястото за настаняване и / или трети страни.

При установяване на нередности, невярно и / или непълно съдържание, Welcome.bg си запазва правото да редактира и отстранява всякаква информация в разрез с настоящите Общи условия за предоставяне на услугата и неговите правила, зададени стандарти и формати.

Достоверност и актуалност на информацията

Мястото за настаняване декларира и гарантира, че добавената детайлна информация за Мястото за настанявана е актуална, достоверна, точна и не подвеждаща. Мястото за настаняване носи отговорността за достоверността, точността и актуалността на добавената детайлна информация, снимки и достъпна наличност на стаи както при нормални така и при извънредни условия, събития и периоди.

Мястото за настаняване декларира, че детайлната информация ще бъде поддържана актуална, а в частта й свързана с наличност на стаи, бройката и цената им ще бъде поддържана и актуализирана ежедневно и при необходимост по-често посредством Контролният партньорски панел, достъп до който е предоставян на всички Места за настаняване.

Преведеното и редактирано съдържание ще бъде използвано ексклузивно от Welcome.bg и то няма да бъде използвано под никаква форма от Мястото за настаняване за каквито и да било други дистрибуционни, продажбени и комерсиални цели. Всички промени и обновяване на детайлите и описанието на Мястото за настаняване се проверяват и одобряват от Welcome.bg преди да бъдат публикувани официално.

Поддържане на Детайлната информация за Мястото за настаняване

Мястото за настаняване е отговорно за попълването и нанасянето на всички промени, актуализации и / или поправки на детайли, информация, снимков материал, брой налични стаи и цени освен в случаите в които Мястото за настаняване е избрало и заплаща за профил поддържан и администриран от Welcome.bg. Всички промени и обновления в съдържанието се извършват посредством Контролният партньорски панел, достъп до който е предоставян на всички Места за настаняване.

В случай, че е създаден профил администриран от Welcome.bg, Мястото за настаняване е отговорно и декларира, че детайлната информация и всички текущи промени в нея, ще бъдат предоставяни на Welcome.bg, точно и в срок, за да бъде поддържана и актуализирана коректно.

Делегиране на права

Мястото за настаняване предоставя на Welcome.bg не-ексклузивно, световно, безсрочно, неотменимо, безплатно, прехвърляемо, с възможност за отдаване на трети страни право на използване, размножаване, адаптиране, модифициране, дистрибутиране, превеждане, публикуване, създаване на материали и продукти базирани на, представящи, изобразяващи и / или използващи по друг начин вашето съдържание в неговата цялост или отделни части във всяка понастоящем съществуваща или създадена в бъдеще медия и / или приложение, за всякакви цели.

Позициониране и ред на показване

Редът и позиционирането на Мястото за настаняване в Welcome.bg се определя автоматично на база алгоритъм съобразяващ се с редица фактори, закономерности и зависимости като, но не само: видове туризъм към които е добавено мястото за настаняване, близостта до дадени атракции и събития, броя налични стаи, това дали има активна промоционална кампания и оферта, броя на резервации, броя на резервации съпоставени с броя на анулирани, история от отдел "Обслужване на клиенти", брой оплаквания от гости и др.

Мястото за настаняване може да оказва влияние върху собственото си позициониране и ред на показване посредством системата за "Промоционални оферти" предоставена и достъпна в Контролният партньорски панел, достъп до който е предоставян на всички Места за настаняване.

Мястото за настаняване декларира, че няма и няма да предявява претенции и искания срещу Welcome.bg относно позиционирането му и реда на показване тъй като системата е автоматизирана.

Оценки от гости

Welcome.bg ще насърчава отседналите в Мястото за настаняване Гости да оценяват престоя си, качеството на базата и предоставяните услуги.

Welcome.bg поема задължението да направи всичко възможно за наблюдение и преглеждане на Оценките от Гости, като си запазва правото да откаже, редактира или премахне оценки, при положение, че те съдържат нецензурен език или споменават името на частно лице.

Welcome.bg си запазва правото за публикува тези коментари и оценки на различни платформи.

Welcome.bg е собственик на правата върху Коментарите и оценките от Гостите и Мястото за настаняване няма право да ги публикува, продава, промотира, копира, свързва, споделя или използва по какъвто и да е друг начин, без предварително писмено съгласие от Welcome.bg.

Welcome.bg няма да бъде въвличан в дискусия, преговори или кореспонденция с Мястото за настаняване, относно съдържанието на или последствията от публикуването и разпространението на Коментарите и оценките от Гости. Welcome.bg не е автор и не носи никакво задължение и отговорност за съдържанието или разпространението на тези коментари или оценки.

Паритет и ограничения за стаи

Гаранция за най-добра цена

Мястото за настаняване предоставя на ПРИМ НЕТ ООД за Welcome.bg същите или по-добри цени за даденото Място за настаняване, както и на който и да било конкурент на Welcome.bg, вкл. всякаква онлайн или офлайн резервационна или резервационна агенция, посредник и/или на всяка друга (онлайн или офлайн) трета страна (бизнес партньор или по какъвто и да било друг начин, отнасяща се до или свързана с Мястото за настаняване).

Ценовият паритет се отнася за същия тип стая, за същите дати, за същия вид легло, за същия брой гости, за същите или по-добри ограничения и правила, например закуска, промяна на резервацията и правила за анулиране, както тези, които са налични на уеб сайта, приложенията или колцентровете на мястото за настаняване (включително резервационната система за клиенти) или директно на рецепцията в Мястото за настаняване.

Гаранция за наличност

Мястото за настаняване предоставя на ПРИМ НЕТ ООД за Welcome.bg такава наличност (например стаи, налични за резервация на Платформата), която е поне толкова изгодна, колкото е осигурената на всеки конкурент на Welcome.bg (в това число всякаква онлайн или офлайн резервационна агенция или посредник) и/или с всяка друга (онлайн или офлайн) трета страна (бизнес партньор, или по какъвто и да било друг начин, отнасящ се до или свързан с Мястото за настаняване). Мястото за настаняване следва да предоставя на ПРИМ НЕТ ООД за Welcome.bg справедлив достъп до всички видове стаи (включително различните правила, условия и ограничения) и ценови нива, налични за срока на действие на това Споразумение, като това включва и периодите на активен сезон, високо и ниско търсене (вкл. по време на специални събития, панаири, конгреси, спортни прояви, концерти и др.).

Резервации, оплаквания

Резервации

При извършване на резервация от Гост на платформата Welcome.bg, Мястото за настаняване ще получи потвърждение за резервацията, включващо дата на пристигане, брой нощувки, тип стая, цена на стаята, име на госта, адрес и други конкретни изисквания, упоменати от Госта. Welcome.bg не носи отговорност за точността и пълнотата на информацията и датите, осигурени от Гости.

За избягване на недоразумения, Мястото за настаняване ежедневно следва да проверява и удостоверява извършените резервации в Партньорския портал на Welcome.bg.

Welcome.bg не е отговорен за платежните задължения на Гостите, които се извършват директно към Мястото за настаняване.

Мястото за настаняване е задължено да приеме Госта, като страна по договора с Welcome.bg и да обработи онлайн резервацията съгласно Информацията за Мястото за настаняване, налична на Welcome.bg по време на извършване на резервацията и нейното потвърждение, касаеща цена на стая за нощувка, вкл. други екстри, включени в предлаганата цена в момента на резервация на стаята чрез Welcome.bg от Гост (закуски, пълен и полупансион, допълнителни услуги, такси за късно напускане и/или ранно настаняване, такси за допълнителни легла, курортни и административни такси).

Мястото за настаняване няма да таксува клиента с допълнителна такса за извършване на банкова транзакция, административна такса или за какъвто и да било различен начин на плащане (например с кредитна карта).

Оплаквания

Оплаквания или искания относно продуктите или услугите, предлагани, оказвани или осигурявани от Мястото за настаняване, трябва да бъдат уредени от самото Място за настаняване, без посредничеството или намесата на Welcome.bg. Welcome.bg не носи отговорност и няма задължения относно подобни искания от страна на Госта. Welcome.bg може по всяко време и единствено по свое усмотрение да предложи поддържащи услуги на Госта или да бъде посредник на Госта, при комуникацията му с Мястото за настаняване.

Дублиране на резервации, анулиране и непристигане

Мястото за настаняване задължително предоставя резервираните и потвърдени чрез Welcome.bg стаи. В случай, че не може да спази задълженията си поради каквато и да било причина, Мястото за настаняване е длъжно да:

 • осигури алтернативно настаняване със същото или по-високо качество, за собствена сметка, с гарантирана резервация за Госта в срок до 2 часа след пристигането на Госта;
 • незабавно да уведоми Welcome.bg чрез urgent@welcome.bg, където в полето „относно" на всеки имейл трябва да фигурира "дублиране на резервация";
 • възстанови и компенсира Welcome.bg и/или Госта за всички приемливи разходи (напр. разходи за алтернативно настаняване, превоз, телефонни разговори), които са направени, извършени, платени или натрупани от Госта и/или Welcome.bg във връзка с направена резервация във вече пълно Място за настаняване и/или средство за подслон.

Ще плати всички суми, начислени от Welcome.bg в тази връзка, в рамките на 14 дни след получаване на фактурата.

Мястото за настаняване няма право да анулира която и да било потвърдена чрез Welcome.bg онлайн резервация.

За анулации, извършени от Госта преди времето и датата, след които се прилагат глоби за отмяна, няма да се начислява комисионна. За анулации, извършени от Госта след времето и датата, за които се прилага анулационна такса, ще се начислява комисионна, съгласно условията на Споразумението.

При непристигане на Гост с потвърдена чрез Welcome.bg онлайн резервация, Мястото за настаняване е длъжно да уведоми Welcome.bg в срок до 24:00 часа в деня за пристигане, чрез urgent@welcome.bg, където в полето „относно" на всеки имейл трябва да фигурира "непристигане на Гост". В противен случай Мястото за настаняване дължи на Welcome.bg уговорената в това Споразумение комисионна за съответната резервация.

Цени и начин на плащане

Комисионна

Мястото за настаняване заплаща комисионна на ПРИМ НЕТ ООД ("Комисионна") в размер на 10% за всяка реализирана резервация извършена чрез Welcome.bg.

Общата комисионна за резервация се определя според:

 • броя нощувки, за които Гостът отсяда в Мястото за настаняване;
 • резервираната цена на стая за нощувка (включително всички приложими данъци и налози, наред с други екстри, които са включени в предлаганата цена в момента на резервация на стаята чрез Welcome.bg от Гост (например закуски, изхранване (пълен и полупансион), допълнителни услуги, такси за късно напускане и/или ранно настаняване, такси за допълнителни легла, курортни и административни такси и т.н.);
 • броя на резервираните от Госта стаи;
 • съответният процент Комисионна, записан в Споразумението (вкл. ДДС и други дължими данъци, ако има такива).

Посочената на Гостите цена в Welcome.bg трябва да включва ДДС, туристически данък, данъци по продажбата и всички други приложими национални, правителствени, общински или местни данъци и налози.

В случай на промяна в действащото законодателство, Мястото за настаняване ще коригира цените в Платформата възможно най-бързо, но при всички случаи не по-късно от 5 работни дни след промяната или влизането в сила на съответния закон, данък, такса, правила и законодателство, приложими за подобни Мяста за настаняване.

Резервационен онлайн отчет

Welcome.bg създава ежемесечни онлайн отчети за активността на местата за настаняване. Създадените отчети се изпращат на посочен от мястото за настаняване email адрес на първо число всеки месец. Отчетите съдържат подробна информация за броя и стойността на осъществените резервации, преглеждания на страницата на мястото за настаняване, брой показвания в търсачката на Welcome.bg и дължими плащания за използвани допълнителни услуги. В случаите в които е приложимо, към изпратените онлайн отчети, ще бъдат прикрепяни и съответните фактури.

Изплащане на комисионна

Плащането трябва да се извърши в съответствие със сроковете и в размера упоменати в Споразумението между Прим Нет ООД и мястото за настаняване.

Мястото за настаняване отговаря на всички изисквания и гарантира, че е регистрирано при всички съответни данъчни власти (вкл. местните власти за събиране на данци и такси) като хотел или друг доставчик на места за настаняване.

Комисионна за резервации в календарният месец на планираната дата на заминаване на Госта, ще бъде фактурирана (с изключение на безплатните анулации, извършени чрез Welcome.bg и в съответствие с политиката за анулиране на Мястото за настаняване и/или средство за подслон) и платена през следващия месец, съгласно следните условия:

 • Фактурите се обработват на месечна база и се изпращат до Мястото за настаняване по пощата, факс или имейл;
 • Фактурираната Kомисионна за съответния месец трябва да бъде изплатена от Мястото за настаняване в рамките на 14 дни от датата на издаване на фактурата;
 • Плащането следва да бъде извършено от Мястото за настаняване директно към Платформата Welcome.bg чрез паричен превод (към определената от Welcome.bg банкова сметка), или по друг начин на разплащане, изрично указан в Договора. За избягване на недоразумения, други начини на плащане няма да бъдат приемани. Мястото за настаняване поема всички разходи, начислени от банката за прехвърляне на средствата;
 • Изплащането на Комисионната според това Споразумение трябва да бъде извършено с парични средства, освободени за ползване от банката, без приспадане на или за сметка на каквито и да било данъци, налози, такси, тарифи и удръжки от всякакъв вид в настоящия момент или впоследствие, наложени от държавна, правителствена, общинска или друга власт. В случай, че Мястото за настаняване е принудено да направи подобно приспадане или удръжка, то ще заплати на Welcome.bg допълнителните суми, необходими за осигуряването на получаването на пълната (нетната сума) от Welcome.bg, фигурираща във фактурата, която Welcome.bg би получила без извършените приспадания. Мястото за настаняване носи отговорност за заплащане и превод на всички данъци, налози, такси, тарифи и удръжки върху и над пълното (нетно) заплащане на Комисионната, дължимо на Welcome.bg от Мястото за настаняване и/или средство за подслон;
 • Welcome.bg изготвя фактура, чиято стойност е в основна валута (BGN) и Комисионната, фактурирана за съответния месец трябва да бъде изплатена от Мястото за настаняване в същата валута (BGN);

В случай на закъсняло плащане, Welcome.bg има правото да:

 • изисква лихва определена от закона;
 • да поиска депозит, банкова гаранция или друга форма на финансово обезпечаване от Мястото за настаняване и/или средство за подслон гарантиращи бъдещите плащания;
 • да прекрати своите услуги, предлагани съгласно това Споразумение и да отстрани Мястото за настаняване от Платформата.

Депозитът се удържа от Welcome.bg като гаранция за изпълнение на задълженията от Мястото за настаняване съгласно Споразумението. При прекратяване на това Споразумение, Депозитът или друг остатък след приспадане на неплатената Комисионна, др.дължими суми и други разходи, дължими на Welcome.bg ще бъде платен обратно на Мястото за настаняване след цялостно уреждане на дължимите задължения и пасиви.

Размерът на Депозита в никакъв случай няма да ограничи или опрости дължимите плащания от Мястото за настаняване съгласно това Споразумение. Върху депозита няма да бъдат начислявани лихви.

Гарантиране с банков превод

С цел максимално ниво на сигурност за потребителите Welcome.bg дава възможност за потвърждаване на резервация с банков превод на сума, процент от общата стойност на цената на престоя на госта, определен от Мястото за настаняване посредством Контролният панел достъпен чрез Партньорският портал.

След генериране на поръчката основание за плащане нейната валидност за потребителя е 24 (двадесет и четири) часа. В този период потребителят е длъжен да преведе определената сума на Мястото за настаняване за да потвърди своята резервация. В случай, че потребителят не преведе дължимата сума, валидността на поръчката изтича и резервацията му отпада.

Welcome.bg счита всяко генерирано от системата платежно нареждане за потвърждаване на резервация за изпълнено и съответно процентното отчисляване на стойността му става дължимо към Welcome.bg.

Мястото за настаняване е задължено да следи регулярно предоставената си в системата на Welcome.bg банковата сметка за получени плащания по референтен номер (основание за плащане) welcome-xxxxxx, където xxxxxx е генериран 6 (шест) цифрен код.

В случай, че потребител не извърши плащане към Мястото за настаняване и генерираното му платежно нареждане изтече, Мястото за настаняване е задължено да информира Welcome.bg, чрез email на urgent@welcome.bg, , където в полето „относно" на всеки имейл трябва да фигурира "пропуснато плащане", в срок от 48 (четиридесет и осем) часа, считани от часа на получаване на заявката за резервация с цел съответното генерирано платежно нареждане да бъде анулирано в системата на Welcome.bg. Ако Мястото за настаняване не спази срока и / или пропусне да информира Welcome.bg за подобно пропуснато плащане и отпаднала резервация дължимото отчисление от страна на Мястото за настаняване към Welcome.bg по платежното нареждане остава дължимо.

Обезщетения и неустойки

Всяка страна отговорна за виновно неизпълнение или нарушение на Споразумението между Прим нет ООД и мястото за настаняване e задължена да компенсира и обезщети Изправната страна, неотговорна за всякакви преки щети, загуби, задължения, отговорности, разходи, изисквания, искания от всякакъв вид, лихва, наказания, съдебни процедури и разноски (включително, без ограничения, приемливи такси и хонорари за адвокати), които са били действително изплатени, понесени или претърпени от Изправната страна, включително и всякакво нарушение на Правото върху интелектуална собственост от Виновната страна.

В случай на забавено плащане на дължимата Комисионна Мястото за настаняване дължи на Welcome.bg неустойка в размер на 0.01 % върху стойността на забавената сума за всеки просрочен ден, но не повече от 10 % от общата стойност.

Страните запазват правото си да търсят обезщетение за вреди по общия ред, ако тяхната стойност е по-голяма от изплатените неустойки по реда на този раздел. Освен ако не са договорени други условия, максималното задължение на Виновната към Изправната страна, съвкупно за всички искания, направени във връзка с това Споразумение, в рамките на година, не трябва да надвишава общия размер на получената от или изплатената от тази Страна комисионна за предходната година, освен ако не са налице правонарушение, измама, съзнателно лошо държание, небрежност, съзнателно неразкриване или предумишлена измама от страна на Виновната страна, в който случай ограничението на задължението не е валидно.

Поверителност и лоялност

Страните, декларират и се съгласяват, че в осъществяването и спазването на настоящите Общи условия за предоставяне на услугата, всяка от страните може да има достъп или може да бъде изложена директно или индиректно на конфиденциална информация на другата страна, наричана за кратко Конфиденциална информация.

Конфиденциалната информация би могла да включва данни и детайли за клиента, обем на транзакциите, маркетинг планове, бизнес планове, бизнес, финансова, техническа, оперативна и друга подобна непублична, конфиденциална информация. Всяка Конфиденциална информация следва да бъде обозначена като такава от осигуряващата я страна за да може получаващата я страна да я третира с нужната конфиденциалност.

Страните се съгласяват, че:

 • всяка Конфиденциална информация е и ще остане изключителна собственост на предоставящата я страна, както и, че получаващата я страна няма да използва получената Конфиденциална информация в нейната цялост или отделни части от нея за каквито и да било цели с изключение на изпълняване на задълженията й съгласно настоящите Общи условия за предоставяне на услугата;
 • ще убедят служители, длъжностни лица, представители, страни по договора и агенти, боравещи с Конфиденциалната информация да я третират с нужната конфиденциалност и да поддържат поверителния й характер и секретност;
 • ще предоставят достъп до Конфиденциалната информация само и единствено на служители и допуснати лица необходими за изпълнението на поетите ангажименти съгласно настоящите Общи условия за предоставяне на услугата;
 • ще следят допуснатите лица и служители да не копират, разпространяват, публикуват, разкриват и / или използват Конфиденциална информация в нейната цялост или отделни части от нея, за цели извън настоящите Общи условия за предоставяне на услугата;
 • ще върнат и / или унищожат всички хартиени, електронни, дискови копия на Конфиденциалната информация по писмена молба от ответната Страна.

Документи и архиви

Електронните регистри, лог файлове, документите и архивите на Welcome.bg (с изключение на Заявлението за резервация, факсове и / или email-и) се и ще бъдат считани за решаващо доказателство за съществуване и получаване от страна на Мястото за настаняване на резервации извършени от Посетителите, размера на комисионната, щета и / или други задължения които са дължими от страна на Мястото за настаняване на Welcome.bg съгласно настоящите Общи условия за предоставяне на услугата.

Срок

В случай, че не е договорено друго, настоящото Споразумение влиза в сила от датата на писмено потвърждение от страна на Welcome.bg и е валидно за неопределен период от време.

Прекратяване

Настоящето Споразумение се прекратява:

 1. По взаимно съгласие между страните, изразено писмено.
 2. При настъпване на обективна невъзможност за изпълнение.

Всяка страна може да прекрати настоящото споразумение чрез писмено предизвестие от 30 дни.

Welcome.bg може да прекрати незабавно Споразумението, без предизвестие за неизпълнени финансови задълженията при следните обстоятелства:

 • невъзможност на Мястото за настаняване да изплати Комисионната на дължимата дата, забавяне на плащането, неплатежоспособност, нарушение на гаранцията за ценови паритет;
 • публикуване на невярна и подвеждаща Информация за Мястото за настаняване от самия него в Партньорския портал или неспособност на Мястото за настаняване за обработка на Информация в Партньорския портал, водеща до неотразяване или дублиране на резервациите за него;
 • невъзможност на Мястото за настаняване да приеме резервация на посочената резервационна цена или начисляване на по-голямо от дължимото заплащане за Гостите;
 • ако Welcome.bg получи едно или повече сериозни оплаквания от един или повече гости, направили резервация за Мястото за настаняване;
 • непрофесионално отношение към гостите или персонала на Welcome.bg, или проблеми с безопасността, защитата на личните данни или здравни въпроси в Мястото за настаняване или неговите съоръжения.

Други

Всички известия и съобщения, обменяни между страните трябва да бъдат в писмен вид на български език, изпратени по факс, email, куриер или поща на посочените от двете страни адреси и факс номера.

Нищожността на някоя от клаузите на това Споразумение за доставяне на услугата или на допълнително уговорени условия не води до нищожност на друга клауза или на Споразумението за предоставяне на услугата като цяло. Страните остават свързани чрез останалите клаузи.

Мястото за настаняване е длъжно и поема отговорност да компенсира и обезщети напълно Welcome.bg за всички нанесени загуби, щети, искове, неустойки, глоби, разходи и разноски платени от страна на Welcome.bg или дружества свързани с него, за всеки иск, предизвикан заради действие и / или бездействие от страна на Мястото за настаняване.

Потенциални потребители на възраст под 18 трябва да получат съгласието на родителя или настойника си, за да използват услугите на Welcome.bg. Препоръчително е непълнолетните да бъдат уведомени от родители или попечители за тяхната безопасност онлайн.

Форсмажорни обстоятелства

При наличието на форсмажорни обстоятелства и доколкото събитията на „форс мажор” въздействат върху изпълнението на това Споразумение може:

 • Споразумението да бъде прекратено;
 • Сроковете за изпълнение на задълженията да бъдат продължени с период, равен на периода на действие на обстоятелствата по „форс мажор”, ако е възможно.

Никоя от страните не може да се позовава на „форс мажор”, ако е била вече в забава, а също и ако не е информирала другата страна за възникването на форсмажорните обстоятелства;

Не може да се позовава на непреодолима сила онази страна, чиято небрежност или умишлени действия или бездействие са довели до невъзможност за изпълнението на Споразумението;

Форсмажорните обстоятелства се потвърждават и се издава Сертификат за форсмажор от съответната Търговско-промишлена палата в района, където е възникнало събитието.

Приложимо законодателство

Настоящото Споразумение е изцяло подчинено и тълкувано от законодателството на Република България.

За неуредените по това Споразумение въпроси се прилагат разпоредбите на Закона за задълженията и договорите и съответното законодателство, касаещо тази материя. Подсъдността е съд в Република България.


 

Изтеглете Споразумението с мястото за настаняване, което трябва да попълните и да ни изпратите.