X
Полезна информация
   

Полезна информация

Полезна информация

Визи и граничен контрол

От 1 януари 2007 година България е член на Европейския Съюз и прилага Общата визова политика при условията на Договора за присъединяване. Страната издава само национални визи, които не дават право на влизане в шенгенското пространство.

Визите биват издавани от дипломатическите и консулските представителства на Република България или от такива представителства на друга държава – членка на Европейския съюз, с която Република България има сключено споразумение за представителство за приемане на заявления за визи и за издаване на визи.

Видовете визи са:

  • за летищен транзит (виза вид "А");
  • за краткосрочно пребиваване (виза вид "С");
  • за дългосрочно пребиваване (виза вид "D").

 

За издаване на виза се заплаща определена такса по Тарифа №3 за таксите.

Повече информация за процедурата и необходимите документи за кандидатстване за виза, както и адреса на съответната консулска служба можете намерите на страницата на Министерство на външните работи - www.mfa.bg

 

Спешна помощ/медицински услуги

Спешна помощ - безплатен телефонен номер 112

Граждани на ЕС

(Австрия, Белгия, Великобритания, Германия, Гърция, Дания, Естония, Ирландия, Испания, Италия, Кипър, Латвия, Литва, Люксембург, Малта, Полша, Португалия, Румъния, Словакия, Словения, Унгария, Финландия, Франция, Холнадия, Чехия и Швеция), ЕИП - Исландия, Норвегия, Лихтенщайн, вкл. Швейцария)

При престой в България гражданите на една от гореизброените държави трябва да се обръщат само към лечебни заведения за извънболнична и болнична помощ, към самостоятелни медико-диагностични лаборатории сключили договор с Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) и държавни или общински лечебни заведения, субсидирани от МЗ. При посещение за консултации и/или лечение в частни кабинети и лечебни заведения пациентът заплаща изцяло за съответния преглед и/или лечение, независимо дали е здравно осигурен.

Граждани на други страни

Гражданите на страни извън ЕС ползват медицинска помощ в България като заплащат по пазарни цени на съответното лечебното заведение. При сключена здравна застраховка, според сключения договор, застрахователят е този, който възстановява или покрива разходите – изцяло или частично. При пациент в спешно състояние, независимо от неговото гражданство, адрес или здравноосигурителен статус, всяко лечебно заведение има задължението да извърши необходимия или възможния обем от медицински дейности.

Повече информация за здравното осигуряване и условията за ползване на здравни услуги в България може да се получи на сайта на Министерство на здравеопазването (www.mh.government.bg) и Националната здравноосигурителна каса (www.nhif.bg).

 

Транспорт

Летища:

София – www.sofia-airport.bg
Варна – www.varna-airport.bg
Бургас – www.bourgas-airport.com
Пловдив - www.plovdivairport.com

Български държавни железници - www.bdz.bg

Пристанища:
Варна - www.port-varna.bg
Бургас - www.port-burgas.com 
Русе - www.port-ruse-bg.com
Лом - www.portlom.bg
Видин - www.cmamyc.com/port

Автобусен транспорт:
Централна автогара София: www.centralnaavtogara.bg
Автогара Варна: www.autogaravn.com
Автогара Бургас: www.burgasbus.info 
Автогара Пловдив: www.avtogara-plovdiv.info 
Автогара Русе: www.avtogararuse.org

 

Валутна информация

Паричната единица на Република България е левът (лв.), който е равен на 100 стотинки (ст.). От 1997 г. страната е във валутен борд и има фиксиран курс за 1 евро - 1,95583 лева.

Актуална валутна информация може да получите от сайта на Българската народна банка:www.bnb.bg.

Валута може да се обмени в банки или във валутно бюро. Някои от тези обменни бюра работят и в почивните дни. Евро чекове може да се осребрят в банка.

Кредитни карти: Повечето хотели, магазини и бензиностанции работят с VISA, Master Card, American Express или Diners Club.

 

Посолства

Справка за чуждестранните дипломатически представителства, акредитирани в Република България, можете да намерите тук: http://www.mfa.bg/uploads/files/Documents/DiplPost/diplist%20BG%2016%2001%202015.pdf