X
Общи условия
   

Общи условия

Добре дошли в Welcome.bg!

Благодарим Ви, че използвате нашата платформа Welcome.bg!

Платформата Welcome.bg е система за онлайн резервации в места за настаняване в РБългария.

Ние ви предоставяме възможността да използвате лесно и достъпно платформата Welcome.bg, включваща: софтуер за Welcome.bg, абонаменти и поддръжка.

Когато говорим за „Welcome.bg, Ние, Нас, Наш“ следва да имате предвид фирмата или платформата по-долу, отделно и/или заедно:

ПРИМ НЕТ ООД – компанията, предоставяща платформата Welcome.bg, със седалище и адрес на управление гр. София 1421, ул. Акация 15, ЕИК: 203532398

Welcome.bg - платформата, посредством които се осигурява изпълнението на системата на Welcome.bg, достъпна на www.welcome.bg

Когато говорим за услугите по предоставяне на платформата Welcome.bg ще разбираме софтуер, абонамент и поддръжка, предоставяни от ПРИМ НЕТ ООД и ще използваме “Welcome.bg”.

Ползвайки нашите услуги вие се съгласявате с разпоредбите на настоящите Общи условия на ПРИМ НЕТ ООД. Моля, прочетете ги внимателно и проверявайте за актуализации периодично. Ако използвате Услугата от името на компания, тя приема тези условия. Това освобождава от отговорност нас и нашите партньори, служители, дистрибутори, агенти и служители при всяко оплакване, съдебно дело или иск, възникнали от или свързани с употребата на услугата или нарушение на тези условия, включително всяко задължение или разход произтичащ от искове, загуби, щети, съдебни дела, съдебни решения, съдебни разходи или адвокатски хонорари.

Някои продукти или специфики на услугата може да наложат приемане на допълнителни условия. В такива случаи тези условия ще ви бъдат предоставени. При противоречие между тези условия и допълнителните условия, важат допълнителните условия.

Използвани термини

По смисъла на тези Общи условия, дадените по долу термини и изрази, съдържат значенията, които са им придадени с настоящите:

ПРИМ НЕТ ООД – компанията, предоставяща услугите на Welcome.bg.

Услуги на Welcome.bg - електронната система, приложенията, платформата посредством които се осигурява изпълнението на платформата на Welcome.bg, достъпна на www.welcome.bg.

Места за настаняване - туристически обект за временно настаняване, съгласно Закона за туризма:

  • средства за подслон – хотели, мотели, вилни и туристически селища;
  • места за настаняване – пансиони, почивни станции, семейни хотели, самостоятелни стаи, вили, къщи, бунгала и къмпинги.

Отдел обслужване на клиенти - отдел, част от Welcome.bg отговарящ за обслужване на клиенти на платформата и с който можете да се свържете при нужда.

Контролен партньорски панел - електронна система до която всяко Място за настаняване получава достъп след регистрация. Контролният партньорски панел се използва за попълване, управление, качване на снимки, обновяване и поддържане актуалността на наличност, цени, стаи и резервации.

Непреодолима сила (Форсмажор) – непреодолима сила ще означава всяко събитие или условие, които са извън разумния контрол на договорящата страна, в зависимост от конкретния случай, което събитие е неизбежно, независимо от разумните грижи на засегнатата страна и възпрепятства някоя от станите да изпълни изцяло или частично своите задължения, като включва, но без да се ограничава до, следното: пожари, наводнения, свлачища, приливни вълни, циклони, ядрени или въздушни вълни или други естествени или физически катастрофи; войни земетресения, експлозии, епидемии, военни, враждебни, терористични или др.подобни действия; революции, бунтове, възстание, публични демонстрации, безредици, саботаж или вандализъм.

Гост - посетител на платформата на Welcome.bg, Гост на Мястото за настаняване.

Интелектуална собственост - съвкупна дефиниция включваща всякакъв вид авторско право, патент, права над бази данни, дизайн, търговска марка, търговско наименование, марка, лога, ноу-хау, нерегистриран дизайн, интернет домейн и / или друго интелектуално / индустриално право на собственост.

Какво ви дава Вашият абонамент?

ПРИМ НЕТ ООД предоставя онлайн платформа - Welcome.bg, където всякакъв вид туристически обекти за временно настаняване - места за настаняване или средства за подслон, могат да се рекламират и чрез която посетителите на сайта могат да правят резервации. Извършвайки резервация чрез Welcome.bg, Гостите влизат в директни договорни отношения (законово обвързани) с Мястото за настаняване. Welcome.bg е единствено в ролята на посредник гостите и мястото за настаняване, който препраща данните за резервациите към съответното място за настаняване и изпраща на Госта имейл за потвърждение, от името на Мястото за настаняване.

Welcome.bg е концентриран върху българските туристически обекти и максимално доброто им презентиране. Вашите промоционални оферти, специални предложения и реклами ще достигат до всички потребители на Welcome.bg в цял свят.

Вашият абонамент предоставя достъп до нашата услуга и поддръжка. Основната информация за предлаганите цени, срокове и условия се съдържа в настоящите Общи условия и последващото Споразумение.

Welcome.bg е платформа фокусирана върху България и българският пазар. Като такава, вие получавате значително повишено присъствие и откриваемост на вашият обект срещу комисионна от 10% от всяка успешно реализирана и заплатена на Мястото за настаняване резервация направена през системата. За участието си в Welcome.bg вие не заплащате нищо, само комисионната.

Включването ви в Welcome.bg е:

  • безплатно;
  • увеличава и оптимизира откриваемостта и присъствието на обекта ви;
  • дава ви достъп до удобна и лесна резервационна система, което е особено полезно за малки обекти които не разполагат с такава;
  • дължимата комисионна при успешна регистрация е минимална;
  • можете допълнително да рекламирате обекта си чрез промоционални оферти и специални предложения.

Настоящите Общи условия за предоставяне на услугата включват всички допълнителни анекси и приложения и те са неразделна част от него. Общите условия за предоставяне на услугата представляват цялостната спогодба, договореност и съгласие между страните по отношение на неговия предмет, като то замества и преустановява действието на всички обвързващи и не обвързващи предшестващи споразумения, спогодби, оферти, начинания и / или изказвания.

Достъп до услугата

Ако искате да използвате Welcome.bg, трябва да подпишете Споразумение с нас онлайн, като се запознаете с Общите условия и приемете условията по Споразумението при регистрацията в платформата на Welcome.bg.

Разпечатайте онлайн формата и ни я изпратете, подписана, по един от следните начини:

  • По поща с обратна разписка или по куриер на адрес - гр. София 1421, ул. Акация 5-13Б;
  • по факс на номер – 028657365;

Във всеки от изброените случаи Споразумението се счита за валидно, оригинално и обвързващо. Споразумението между страните влиза в сила след писмено потвърждение за приемане и одобрение на Мястото за настаняване от страна на Welcome.bg. С регистрацията си в Партньорският портал и програма на Welcome.bg, Мястото за настаняване приема и се съгласява с условията изложени в настоящите Общи условия и Споразумението за предоставяне на услугата. За да бъде валидно, обвързващо и приложимо, настоящото Споразумение не се нуждае от печат.

Всеки регистриран потребител, трябва да подадe точен имейл адрес и парола, които ще му позволят достъп до системата.

Контролен партньорски панел

Мястото за настаняване създава профил в системата за попълване и управление на съдържание на Welcome.bg - Контролен партньорски панел. Мястото за настаняване носи отговорността по конфиденциалното съхраняване и защитаване на данните за вход в Контролният партньорски панел (потребителско име / email и парола) както и предпазването им от трети лица, различни от персонала оправомощен с достъп до Контролният партньорски панел. Мястото за настаняване поема отговорност да уведоми незабавно Welcome.bg в случай на съмнения за пробив или пробив в системата за сигурност и / или злонамерена употреба с правото на достъп.

Ако искате да използвате услугата Поддържане и администриране на клиентски профил от екипа на Welcome.bg, трябва да подпишете Допълнително споразумение онлайн [тук].

Авторски права

Търговската марка, търговското наименование, базите данни, софтуера, дизайна, логата, ноу-хау, интернет домейна са изключителна собственост на Welcome.bg.

Всякакво друго съдържание, публикувано на нашия уеб сайт или в рамките на софтуера, също може да бъде със запазено право и да принадлежи на нас, на нашите партньори или на трети лица. С използването на нашите услуги, вие не получавате право на собственост или на интелектуална собственост, нито получавате правото да ги използвате за цели, различни от използването на платформата. Авторското право остава наша изключителна собственост без ограничение.

Споразуменията с Вас не ограничават правото ни да предоставяме право за използване на платформата и софтуера на трети страни. Предоставянето на софтуер и абонаменти остава изключително право на Welcome.bg и неговите представители.

Мястото за настаняване запазва изключителната собственост над предоставената на Welcome.bg детайлна информация относно обекта, снимков материал, лога и описания.

Предоставената информация може да бъде редактирана, променяна и оформяна от Welcome.bg както и превеждана на различни езици, като в този случай преводите са изключителна собственост на Welcome.bg.

Споразумение с място за настаняване